120 zienswijzen ontwerpbestemmingsplan buitengebied

Donderdag 6 juni vindt om 19.30 uur een extra commissievergadering plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard. Indieners van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied krijgen dan de gelegenheid om hun zienswijzen mondeling nog toe te lichten. In totaal zijn 120 zienswijzen ingediend.

De zienswijzen zijn in een nota vastgelegd en het college doet een voorstel aan de raad hoe hiermee om te gaan. Indieners zijn hierover geïnformeerd en uitgenodigd voor de extra commissievergadering. Het ontwerp bestemmingsplan zelf wordt niet behandeld.

Optimale ruimte geboden binnen mogelijkheden
Het college van burgemeester en wethouders heeft begin 2013 een ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard opgesteld dat voldoet aan de juridische en ruimtelijke eisen van deze tijd. Het college nam alle bestaande rechten uit het geldende bestemmingsplan buitengebied over. Er zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, geen nieuwe individuele ontwikkelingen in het plan opgenomen. Wel is binnen de algemene planregels de optimale ruimte geboden binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Daarbij heeft de gemeente zich te houden aan de Verordening ruimte (dit is het Provinciaal toetsingskader).

Ontwikkelruimte
“We hebben ons hele buitengebied inmiddels tegen het licht gehouden. In het nieuwe plan willen we voor iedereen optimale leef- en ontwikkelruimte creëren” , zegt verantwoordelijk wethouder Egbert Buiter: “Tegelijkertijd stellen we duidelijke grenzen in het plan, want niet alles is toegestaan. In ons mooie buitengebied streven we naar een optimale balans van natuur, recreatie, wonen en werken”
De ontwikkelruimte is in nauw overleg met de Provincie tot stand gekomen. “We zijn ervan overtuigd dat we, binnen de uitgangspunten van een consoliderend plan, de uiterste grenzen in het bestemmingsplan hebben opgezocht en gevonden. Een verdere oprekking vindt het college niet verantwoord vanwege het risico dat de Provincie Noord-Brabant alsnog in het plan gaat ingrijpen”, aldus wethouder Egbert Buiter. “Als het gaat om de ruimte in het plan voor veehouderijen, dan hebben we de bestaande rechten overgenomen.”

Zienswijzen
Enkele zienswijzen springen in het oog. Zo wordt door enkelen de archeologische bescherming als belemmering gezien. Echter het college past beleid toe zoals dat nog in 2012 door de raad is vastgesteld.
Bekeken is ook in hoeverre de vele zonder vergunning gebouwde schuilhutten en (paarden)stallen kunnen worden gelegaliseerd. Daarbij is gebleken dat gebouwen voor 27 augustus 1976 behouden kunnen blijven. Het legaliseren van een groot deel van de andere gebouwen was hierdoor niet mogelijk. Daarom is er veelvuldig overleg gevoerd met de provincie. Die heeft uiteindelijk de mogelijkheid geboden om de datum op te schuiven naar 22 april 1998. Dit heeft als resultaat dat nog eens 65 gebouwtjes kunnen worden gelegaliseerd. Dit acht het college het meest haalbare.

Milieueffect-rapportage
Via een milieueffect-rapportage zijn mogelijke effecten op de natuur onderzocht van toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied. Dit rapport (planm.e.r.) heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Nieuwe economische ontwikkelingen
Het buitengebied is, met name vanwege zijn groene karakter, ideaal voor ontwikkeling van recreatieve en zorggerelateerde functies en kleinschalige bedrijvigheid. Vaak vormen deze functies een alternatief voor leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In het nieuwe plan wil de gemeente optimale ruimte bieden voor het herbenutten van deze gebouwen. Ook bij burgerwoningen in het buitengebied zullen recreatieve ontwikkelingen, onder voorwaarden, worden toegestaan.

Landschap
De gemeente wil de aanwezige landschappelijke, groene, kwaliteiten in het plangebied in stand houden. Nieuwe (bouw)ontwikkelingen moeten voortaan gepaard gaan met een investering in het landschap.

Procedure
Naar verwachting kan het bestemmingsplan in de raadsvergadering van eind juni worden vastgesteld.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags:

0 reacties

Leave a Reply