Archeologische Monumenten

De gemeente Valkenswaard kent een aantal archeologische monumenten. Onderstaand vindt u alle archeologische deze monumenten in de Gemeente Valkenswaard:

Monumentnummer 4988:
CAA 57B-020
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Achterste Brug
Toponiem: Lage Heide
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het mesolithicum.Volgens het CMA-fiche is de gaafheid van de vindplaats waarschijnlijk matig.Waarn 30482 en
30487:Volgens Loeb-fiche: Vindplaats van bewerkt vuursteen. Opm.: in een brief en op een
topografisch kaartje onder obj.nr. 57BZ-6 komt deze vindplaats aan de orde. Het zou gaan
om een van de concentraties van mesolithische artef facten die werden aangetroffen in
kleine zandkuilen.Meldings-fiche Beex: Vuursteenartefacten en afslag (ruim 100 stuks).
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Eind periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Monumentnummer 4989:
CAA 57B-021
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Achterste Brug
Toponiem: De graaf van Loon; Kraaieven
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het mesolithicum.Waarn 30483,
gelegen binnen het terrein: Volgens Loeb-fiche:Vindplaats van bewerkt
vuursteenmateriaal.Opm.: in een brief (19710130) en op een topografisch kaartje onder
obj.nr57BZ-6 komt de onderhavige vindplaats aan de orde, als een van de mesoli-thische
concentraties van artefacten die in kleine zandkuilen zijn aange- ge-troffen.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Beschrijvingen Archeologische Monumenten 171
Begin periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Eind periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Monumentnummer 4990:
CAA 57B-022
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Onbekend
Toponiem: De malpie; Groot Malpieven
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het wellicht het late
paleolithicum - neolithicum. Het monument is gebaseerd op een meldings-fiche op basis
van een lijst met vondstmeldinge n Beex ca 1966 (waarn 30449): Vindplaats van
vuursteenartefacten in stuifzandterrein. Opm.: de vindplaats ligt op een hoogte (de
Malpieberg) tussen een ven en 'triviertje de Dommel. De lokatie maakt a aannemelijk dat het
om een nederzetting gaat. Opm.: aanvullende informatie zoals datering e.d. ontbreekt,
hoewel bij de heirbij behorende waarneming wel en datering is ingevuld: laat paleolithicum
B - - Neolithicum.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800 vC
Eind periode 1 Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Monumentnummer 4992:
CAA 57B-024
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Borkel
Toponiem: Hooge Akkers
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning uit de ijzertijd en mogelijke sporen van begraving uit de vroege middeleeuwen.Opm.: in het Noordbrabants Museum bevinden zich enkele (o.a.)
vroeg-middeleeuwse scherven die hier door Beex zijn verzameld. Opm.: kartering O. Ode
(RAAP) 16-10-1991 t.b.v. de eerste AMK Noord-Brabant -> het deel van de vindplaats onder
weiland [welk?] is diep ontgrond en kan worden afge evoerd. Het deel van de vindplaats op
de akker ligt onder een esdek van 90 cm dikte (en is dus goed geconserveerd). Bij de
ontgronding zijn (waarschijnlijk ijzertijd) waterputten, paalsporen e.a. gronndsporen
172 aangetroffen. Tevens `zwarte vlekken', waarvan er slechts 1 kon worden onderzocht. Bleek
een rechthoekige, met planken afgezette kuil te zijn die `sterk deed denken aan een
Merovingisch graf'. Bevatte geen eenduidig bevestigend vondstmateriaal. Er werden nog 2
andere rechthoekige kuilen waargenomen; echter niet onderzocht.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 IJzertijd: 800 - 12 vC
Eind periode 1 IJzertijd: 800 - 12 vC
Complextype 2 Graf, onbepaald
Begin periode 2 Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
Eind periode 2 Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

Monumentnummer 4999:
CAA 57B-031
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Achterste Brug
Toponiem: Kraaieven
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving Terrein met waarschijnlijk sporen van bewoning uit het mesolithicum.Ten zuiden van het terrein is veel mesolithisch vuursteenmateriaal verzameld.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Eind periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Monumentnummer 5107:
CAA 57E-008
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Valkenswaard
Toponiem: Stepkesweg
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvondsten) uit het laat-paleolithicum en/of mesolithicum.Het betreft een hoge zandrug (5 m boven de omgeving) langs het riviertje de
Tongelreep.G. Beex vond eerst wat afslagen (waarschijnlijk aan het oppervlak), enkele jaren
voor de ontdekking van de vindplaats door dhr. Kuenen. Later heeft Kuenen in een kleine
zandafgraving een flinke verzameling mesollithisch materiaal verzameld.
Bron: Bulletin KNOB 1967:58.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 vC
Eind periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Monumentnummer 5108:
CAA 57E-009
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Zeelberg
Toponiem: Zeelberg-Oost
Advies: Beschermen door middel van planologie en/of monumentenverordening
Omschrijving: Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvondsten) uit het neolithicum.Het monument ligt op hoge zandrug in moerassig gebied langs de Tongelreep.Volgens G. Beex
(Waarneming 30519): Neolithische vuursteenartefacten waarbij enige fraai geretoucheerde
klingen. Bij de Mollenveldjes [= ca 1 km ten Z. van de onderhavige site; eveneens een hoge
rug langs de Tongelreep]. Volgens het CMA-formulier ee en 'kampement'.Opm.: in Bulletin
KNOB 1970 wordt slechts gesproken over 1 geretoucheerde kling (i.p.v. 'enige'). De
Mollenveldjes liggen ca 1 km ten Z. van de onderhavige site.
Complextype 1 Nederzetting, onbepaald
Begin periode 1 Neolithicum: 5300 - 2000 vC
Eind periode 1 Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Monumentnummer 1492:
CAA 51D-015
Waarde: Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex artikel 6 van de
Monumentenwet 1988
Gemeente: Valkenswaard
Plaats: Valkenswaard
Toponiem: HET GEGRAAF
Advies:
Omschrijving CAA: /; op 159.60/375.15 CAA: 51DZ-78 = urnenveld!!!!!!!! Er zijn diverse kringgreppels waargenomen. Waarschijnlijk loopt het urnenveld naar het noorden door. Archeologisch
onderzoek 1908 door M.A. Evelein. Opgraving 1954 door H. Brunsting.
Complextype 1 Urnenveld
Begin periode 1 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
Eind periode 1 IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Bron: Website Brabant.nl
Tags:

0 reacties

Leave a Reply