Overzicht Archelogische Vondsten

Paleolithicum

Uniek nr. 8.40.1.1410
Coördinaten X=158580 / Y=372020
Plaats Dommelen
Toponiem venbergse weg
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen-Zuid.
Datering Laat-Paleolithicum - Neolithicum
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting vindplaats 5
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53045

Uniek nr. 8.32.6.2137
Coördinaten X=156250 / Y=364800
Plaats Bergeijk
Toponiem Pelter Heggen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Jong-Paleolithicum - Jong-Paleolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron P.Dijkstra
Nummer 600672

Uniek nr. 8.32.6.2136
Coördinaten X=165850 / Y=364550
Plaats Borkel en Schaft
Toponiem De Plateaux
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Midden-Paleolithicum - Midden-Paleolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron P.Dijkstra
Nummer 600671

Uniek nr. 8.32.6.0360
Coördinaten X=159130 / Y=368840
Plaats Borkel
Toponiem De Malpie
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 23-02-1974
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Meldings-Fiche Beex, Met Begeleidende Uitgebreide
Beschrijving Meldings-fiche Beex, met begeleidende uitgebreide beschrijving van de vondsten:"Vuurstenen werktuigen en afslag, ongeveer 200 stuks [het totaal], waarvan vrij veel bewerkte stukken. Gevonden in ophogingszand van een voetpad. Dit zand was afkomstig uit de naastgelegen bermsloot. Natuurbeschermingsgebied."Opm.: volgens het begeleidende rapport van Fonteijn heeft hij op 19740308met E.M.A.H. Goossens (Knegsel) een onderzoekje uitgevoerd waarbij de ca200 stuks vuursteen zijn gevonden. Het zandpad dient als brandgang en wordt blijkbaar "gefreesd" en gebruikt door landbouwverkeer.
Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum
Cultuur Ahrensburg-cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 30477

Uniek nr. 8.32.6.0333
Coördinaten X=159850 / Y=369750
Plaats onbepaald
Toponiem Smousenberg
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 9999
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving Meldings-fiche op basis van een lijst met vondstmeldingen Beex ca 1966:"Vindplaats van vuursteenartefacten in stuifzandterrein."Opm.: de vindplaats ligt op een hoogte (de Malpieberg) tussen een ven en 'triviertje de Dommel. De locatie maakt aannemelijk dat het om een nederzetting gaat. Opm.: aanvullende informatie zoals datering e.d. ontbreekt.
Datering Laat-Paleolithicum - Neolithicum
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 30449


Mesolithicum

Uniek nr. 8.40.1.1417
Coördinaten X=158530 / Y=372820
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen Zuid.
Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats 2
Literatuur
Bron Archis
Nummer 53059

Uniek nr. 8.40.1.1418
Coördinaten X=158570 / Y=372380
Plaats Dommelen
Toponiem Venbergse weg
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen Zuid.
Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats 3: Wommersom-kwartsiet
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53061

Uniek nr. 8.40.1.1419
Coördinaten X=158300 / Y=372770
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen Zuid.
Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats 1: Wommersom-kwartsiet
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53063

Uniek nr. 8.40.1.1347
Coördinaten X=158440 / Y=366980
Plaats Borkel
Toponiem
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 1979
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Paleolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting volgens Fonteyn mesolithisch.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 46787

Uniek nr. 8.40.1.1348
Coördinaten X=158500 / Y=366995
Plaats Borkel
Toponiem Peeschoor
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 1979
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Paleolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting volgens Fonteyn mesolithisch.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 46788

Uniek nr. 8.40.1.1349
Coördinaten X=158860 / Y=366070
Plaats Achterste Brug
Toponiem Horsten
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 1979
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Paleolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting volgens Fonteyn mesolithisch.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 46789

Uniek nr. 8.40.1.1350
Coördinaten X=162110 / Y=368600
Plaats Schaft
Toponiem De Leeuwerik
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 1979
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Paleolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting volgens Fonteyn mesolithisch en verbrand.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 46790

Uniek nr. 8.40.1.0119
Coördinaten X=157620 / Y=371950
Plaats Valkenswaard
Toponiem
Naam vinder Beex
Datum vondst 27-04-1969
Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 14141

Uniek nr. 8.38.4.0600
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m. de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht. Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met
huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting verstoorde vuursteenconcentratie aangesneden
Literatuur Theuws et alii 1988
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.32.6.2254
Coördinaten X=157550 / Y=372250
Plaats Dommelen
Toponiem Mgr. Smetsstraat
Naam vinder P. van Gisbergen
Datum vondst onbekend
Verwerving archeologisch: veldkartering
Beschrijving
Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron archief- Van Gisbergen; SCHUT
Nummer 600789

Uniek nr. 8.32.6.1662
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Stapkesberg
Naam vinder Groels en Kuenen
Datum vondst 1967
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving Opgraving uitgevoerd door twee amateurarcheologen,
Groels en Kuenen. Tijdens de opgraving zijn zo'n 220
voorwerpen aangetroffen. Ook werden enkele
houtskoolplekken aangetroffen die vermoedelijk een restant
zijn van haardplaatsen. Vermoedelijk dateert de b
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur Arts 1996
Bron Literatuur
Nummer 600169

Uniek nr. 8.32.6.1310
Coördinaten X=158150 / Y=365420
Plaats Achterste Brug
Toponiem
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 1979
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Bron: Een brief van G.H. Fonteyn d.d. 4-11-1979 met de opsomming van de in deze waarneming opgenomen vondsten achter de volgende tekst: '1. De lijst met betrekking tot oppervlaktevondsten van de akker (op Uw kaartje genummerd 13(15) ) op de "Achterste Brug" behoeft nog enige aanvulling (zie hieronder):'.
Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 44979

Uniek nr. 8.32.6.0369
Coördinaten X=161000 / Y=371550
Plaats onbepaald
Toponiem Mollenveldjes
Naam vinder Particulier
Datum vondst 1967
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving "Geïmproviseerd" fiche op basis van een lijst met vondstmeldingen Beex19670317:"Vindplaats van vuursteenafslag op zeer hoge zandrug langs riviertje de Tongelreep."Opm.: Beex heeft eerst wat afslagen gevonden (waarschijnlijk aan het oppervlak), "enige jaren" voor de ontdekking door Kuenen. Later heeft Kuenen in een kleine zandafgraving "een flinke verzameling mesolithisch materiaal verzameld." De vindplaats ligt op een zandrug die ca 5 m boven de omgeving uitsteekt; aan de voet van de rug stroomt de Tongelreep. Bron: Bull. KNOB1967:58.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Beex 1967e
Bron Archis
Nummer 30521

Uniek nr. 8.32.6.0366
Coördinaten X=157700 / Y=365220
Plaats onbepaald
Toponiem Lage Heide
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 12-02-1974
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Meldings-fiche Beex:"Vuursteenartefacten en afslag (ruim 100 stuks)".
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting samen met werktuigen ca. 100 stuks
Literatuur
Bron Archis
Nummer 30487

Uniek nr. 8.32.6.0367
Coördinaten X=158150 / Y=365420
Plaats Achterste Brug
Toponiem
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 9999
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Getypt meldings-fiche Beex t.b.v. publicatie in Bull. KNOB 1973. Het betreft een concentratie van Mesolithische werktuigen (als boven beschreven)die op een akker werd aangetroffen.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Beex 1973g
Bron Archis
Nummer 30488

Uniek nr. 8.32.6.0364
Coördinaten X=158310 / Y=365260
Plaats onbepaald
Toponiem De Graaf van Loon (GP 182)
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 9999
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving Volgens Loeb-fiche:"Vindplaats van bewerkt vuursteenmateriaal."Opm.: in een brief (19710130) en op een topografisch kaartje onder obj.nr57BZ-6 komt de onderhavige vindplaats aan de orde, als een van de mesolithische concentraties van artefacten die in kleine "zandkuilen" zijn aangetroffen.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 30483

Uniek nr. 8.32.6.0363
Coördinaten X=157680 / Y=365230
Plaats onbepaald
Toponiem Lage Heide
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 9999
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving Volgens Loeb-fiche:"Vindplaats van bewerkt vuursteen."Opm.: in een brief en op een topografisch kaartje onder obj.nr. 57BZ-6komt deze vindplaats aan de orde. Het zou gaan om een van de concentraties van mesolithische artefacten die werden aangetroffen in kleine "zandkuilen".
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 30482

Uniek nr. 8.32.6.0359
Coördinaten X=159730 / Y=369520
Plaats onbepaald
Toponiem Groot Malpieven
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 12-05-1973
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Melding Beex:"Bewoningssporen uit het mesolithicum (vuursteen). Oppervlaktevondsten op heuvelruggen westelijk van de Dommel en ten Oosten van het Groot Malpie ven. Natuurreservaat."Opm.: volgens de publicatie in Bull. KNOB 1973 gaat het om een concentratie van mesolithische vuursteenartefacten.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Beex 1973n
Bron Archis
Nummer 30475

Uniek nr. 8.32.6.0358
Coördinaten X=159600 / Y=370540
Plaats onbepaald
Toponiem Vaarvennen
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 12-05-1973
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Meldings-fiche Beex:"Bewoningssporen uit het mesolithicum (vuursteen). Oppervlaktevondsten op heuvelruggen westelijk van de Dommel en ten Oosten van de Vaarvennen. Natuurreservaat."Opm.: volgens de publicatie in Bull. KNOB 1973 betreft het een concentratie van mesolithische vuursteenartefacten.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Beex 1973n
Bron Archis
Nummer 30474

Uniek nr. 8.32.6.0331
Coördinaten X=159875 / Y=370060
Plaats onbepaald
Toponiem Smousenberg
Naam vinder Fonteyn
Datum vondst 9999
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Meldings-fiche gebaseerd op lijst met vondstmeldingen G. Beex ca 1966, het Bull. KNOB 1966 en een brief van Beex d.d. 19660417:"Zeer rijke vindplaats van mesolithische vuursteenartefacten. Op een zandweg langs de Dommel."Opm.: het materiaal is gedurende enige jaren verzameld.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Beex 1966k
Bron Archis
Nummer 30447

Uniek nr. 8.32.6.0051
Coördinaten X=158400 / Y=365340
Plaats Borkel
Toponiem Achterste Brug
Naam vinder Particulier
Datum vondst 1972
Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving Proefopgraving, vanaf 1973-1977 gevolgt door een opgraving.
Datering Mesolithicum - Mesolithicum
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 13973

Uniek nr. 8.32.6.2257
Coördinaten X=157550 / Y=372250
Plaats Dommelen
Toponiem Mgr. Smetsstraat
Naam vinder P. van Gisbergen
Datum vondst onbekend
Verwerving archeologisch: veldkartering
Beschrijving
Datering Mesolithicum - Neolithicum
Cultuur
Toelichting ca. 2,5 kg
Literatuur
Bron archief-Van Gisbergen; SCHUT
Nummer 600792

Uniek nr. 8.40.1.1413
Coördinaten X=158120 / Y=372340
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen-Zuid.
Datering Mesolithicum - Neolithicum
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting vindplaats 4
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53051

Neolithicum

Uniek nr. 8.40.1.1537
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem
Naam vinder onbekend
Datum vondst 1959 of eerder
Verwerving
Beschrijving
Datering Neolithicum - Neolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur Beex 1959a
Bron Literatuur
Nummer 600043
Uniek nr. 8.40.1.1563
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem
Naam vinder Onbekend
Datum vondst 1908 of eerder
Verwerving onbekend
Beschrijving in collectie van het Rijksmuseum vvan Oudheden te Leiden
Datering Midden-Neolithicum A - Laat-Neolithicum B
Cultuur
Toelichting
Literatuur Beex 1959a
Bron Literatuur
Nummer 600069

Uniek nr. 8.32.6.2256
Coördinaten X=157550 / Y=372250
Plaats Dommelen
Toponiem Mgr. Smetsstraat
Naam vinder P. van Gisbergen
Datum vondst onbekend
Verwerving archeologisch: veldkartering
Beschrijving
Datering Mesolithicum - Neolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron archief-Van Gisbergen; SCHUT
Nummer 600791


Uniek nr. 8.32.6.2255
Coördinaten X=157550 / Y=372250
Plaats Dommelen
Toponiem Mgr. Smetsstraat
Naam vinder P. van Gisbergen
Datum vondst onbekend
Verwerving archeologisch: veldkartering
Beschrijving
Datering Vroeg-Neolithicum B - Laat-Neolithicum B
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron archief-Van Gisbergen; SCHUT
Nummer 600790

Uniek nr. 8.32.6.2253
Coördinaten X=157550 / Y=372250
Plaats Dommelen
Toponiem Mgr. Smetsstraat
Naam vinder P. van Gisbergen
Datum vondst onbekend
Verwerving archeologisch: veldkartering
Beschrijving
Datering Mesolithicum - Neolithicum
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron archief- Van Gisbergen; SCHUT
Nummer 600788


Uniek nr. 8.32.6.2135
Coördinaten X=162100 / Y=369700
Plaats Borkel en Schaft
Toponiem Opperheide Tongelreep
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving Enkele duizenden stuks vuursteen op overgang van
Tongelreep naar hoger dekzand
Datering Neolithicum - Neolithicum
Cultuur Michelsberg o.a.
Toelichting Archeologische waarden worden bedreigd ivm reconstructie
EVZ Tongelreep
Literatuur
Bron P.Dijkstra
Nummer 600670

Uniek nr. 8.32.6.0368
Coördinaten X=161425 / Y=372350
Plaats onbepaald
Toponiem Zeelberg
Naam vinder Particulier
Datum vondst 27-09-1969
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Volgens meldings-fiche Beex:"Neolithische vuursteenartefacten waarbij enige fraai geretoucheerde klingen. Op hoge zandrug in moerassig gebied langs riviertje de Tongelreep. Bij de Mollenveldjes."Opm.: in Bull. KNOB 1970 wordt er slechts gesproken over 1 geretoucheerde kling. De Mollenveldjes liggen ca 1 km ten Z. van de onderhavige site.
Datering Neolithicum - Neolithicum
Cultuur onbepaald
Toelichting
Literatuur Beex, G., 1970:
Bron Archis
Nummer 30519

Uniek nr. 8.39.1.1313
Coördinaten X=160800 / Y=372250
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelberg
Naam vinder Particulier
Datum vondst 1908
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving Bron: Een aantekening door W.J.H. Verwers op een blanco vel, die als volgt luidt: 'V'waard, +- 160.80 372.25, Zeelberg. Bijl gev. door Joh. v.d. Palenmelder eig. A. Staals, Zeelberg 32, 04902-13004. Melding 30-X-80'.
Datering Neolithicum - Neolithicum
Cultuur onbepaald
Toelichting
Literatuur Arts 1996a
Bron Archis
Nummer 45000

Uniek nr. 8.40.1.1414
Coördinaten X=160530 / Y=372280
Plaats Valkenswaard
Toponiem Raamsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving Zie Vondstmeldingsnr. 1875
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting nr 1878-1; waarsch. IJzertijd; boringen 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 116, 117,
118, 119, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 145,146
Literatuur
Bron Archis
Nummer 53053


Uniek nr. 8.40.1.1415
Coördinaten X=160423 / Y=372400
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Zie Archis Vondsmeldingsnr. 1875
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting 1 scherf uit boring (8) en 3 scherven mogelijk uit grondspoor
Literatuur
Bron Archis
Nummer 53055
Uniek nr. 8.40.1.1416
Coördinaten X=160710 / Y=372420
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving Boorvondsten bij de archeologische inventarisatie ten behoeve van de inrichtingsplannen voor het bestemmingsplan Schaapsloop 2. Het betreft voornamelijk vondsten uit de Prehistorie die zich vooral in het oostelijke , naar een beekdal aflopend deel van het plangebied bevinden. De vuursteenvondsten en Middeleeuwse vondsten liggen op de overgang van de hoge zandrug naar het oorspronkelijk beekdal. zie ook ARCHIS- vondstmeldingsnr. 1878, 1879, 1880 en 1881.
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting meeste vondsten vermoedelijk IJzertijd: boringen
Literatuur Haarhuis & De Baere 2000
Bron Archis
Nummer 53057

Ijzertijd

Uniek nr. 8.40.1.1412
Coördinaten X=160380 / Y=372250
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Zie Archis-Vondsmeldingsnr. 1875
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 53049

Uniek nr. 8.40.1.1411
Coördinaten X=160380 / Y=372170
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving Zie Archis-Vondsmeldingsnr. 1875.
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting vondstnr. 1881-2
Literatuur
Bron Archis
Nummer 53047

Uniek nr. 8.40.1.1336
Coördinaten X=160420 / Y=372380
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder RAAP
Datum vondst 1999
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving In opdracht van de gemeente Valkenswaard heeft RAAP een karterend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Schaapsloop. Dit heeft op verscheidene plaatsen archeologische vondsten opgeleverd. De boringen waarin archeologisch materiaal is aangetroffen, vormen duidelijke clusters. Voor de weergave van boorpunten en vindplaatsen, zie het rapport. Het vondstmateriaal is over het algemeen aangetroffen in een oude akkerlaag tussen het esdek en het onderliggende moedermateriaal. In de meeste gevallen werd in het laatste nog slechts een C-Horizont aangetroffen. In enkele boringen werd onder de oude akkerlaag tevens een B- of een BC-horizont van een podzol waargenomen. Uitzondering is boring 8: als gevolg van egalisatie is hier een dekzandkop aan het oppervlak komen te liggen. Hierdoor was tijdens het veldwerk ook een prehistorisch grondspoor zichtbaar. Vuursteen is aangetroffen in de oude akkerlaag direct onder het esdek, op een diepte van 65, 50 en 80 cm. -Mv. In boring 176 is op een diepte van 70 cm -Mv mogelijk nog een grondspoor aangetroffen (een lichtbruin-grijs verkleurde laag). In 70 boringen (van totaal 197) werden scherfjes prehistorisch aardewerk gevonden. Vanwege het formaat zijn deze moeilijk te dateren. Prehistorisch kan in dit geval ook "inheems-Romeins" aardewerk betekenen (m.u.v. de scherf Marne-aardewerk). De laat-middeleeuwse scherven werden in elf boringen aan de zuidoostelijke, naar de beek afhellende rand van het plangebied gevonden.
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting
Literatuur Haarhuis, H.F.A., 2000:
Bron Archis
Nummer 45360

Uniek nr. 8.40.1.1125
Coördinaten X=157900 / Y=375040
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 08-11-2006
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving Booronderzoek in een woonwijk in Dommelen. De laatmiddeleeuwse scherven zijn mogelijk via plaggenmest op de akker terecht gekomen. De handgevormde scherf is vermoedelijk te dateren in de Late Bronstijd - IJzertijd. Op basis van dit fragment wordt geconcludeerd dat het plangebied in de Prehistorie bewoond/beakkerd is geweest, die zich tot buiten het plangebied heeft uitgestrekt. In het plangebied blijken er diverse verstoringen opgetreden. Hierdoor is de gaafheid van de vindplaats gering. Bovendien is vanwege de omringende bebouwing ook de ensemblewaarde zeer gering.
Datering Neolithicum - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting uit boring 6
Literatuur Keijers 2006
Bron Archis
Nummer 409124

Uniek nr. 8.39.2.2385
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Valkenswaard
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering IJzertijd
-
Cultuur
Toelichting gouden stater
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600923

Uniek nr. 8.39.2.2365
Coördinaten X=160000 / Y=372000
Plaats Deelshurk
Toponiem Deelshurk
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering IJzertijd
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600903

Uniek nr. 8.34.4.0652
Coördinaten X=159625 / Y=373600
Plaats onbepaald
Toponiem Dijkstraat
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 1923
Verwerving niet-archeologisch: graafwerk
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een door M.C. Dorst d.d. 20-10-1976op basis van de door G. Beex samengestelde inventarisatielijst ingevuld CAA-fiche met de tekst: 'Melder: G. Beex d.d. 27-6-'66. La-Tene urnen. Dijkstraat te Valkenswaard. Thans bebouwd'. De meldingsbrief van G. Beex bevat de volgende tekst: 'Uit een in 1949 gehouden enquete was mij bekend dat te Valkenswaard in 1923 een urn was gevonden bij het bouwen van een boerderij in de Dijkstraat. Bij controle op het gemeentehuis bleek dat scherven en crematieresten van de urn nog op het archief aanwezig waren. Het is een urn van afwijkend type, met uitwijkende voet en een holle, gewelfde, bodem. De wand van de urn is vanaf de bodem tot +- 5
cm. daarboven zeer glanzend gepolijst; daarboven is zij zeer fijn geruwd (als met een borstel ingeklopt). Er zijn ook randscherven bij, maar die lijken mij eerder van een andere schaalvormige urn (deksel ?) met een geknikte schouderen een klein uitwijkend randje. Het urntype lijkt op de door Modderman beschreven vormen in Berichten R.O.B. 1960-1961, p. 548-551, waarbij hij ze tot de Marnecultuur rekent (hoewel hij daar geen vergelijkingsmateriaal vindt). Ik meen dat ze eerder tot het Hunsrueck-Eifeltype behoren, vooral omdat dit type ook voorkomt vanaf Belgisch Luxemburg tot Trier. Moddermanwijst enigszins in die richting (Rijnland) door een artikel van W. Dehn aante halen (Reinecke-Festschrift 1950). Ook de urnen van Westerhoven (Brabants Heem, XII, p. 59) zijn hieraan verwant. De urn werd gevonden op de plaats waar de familie F. Smits woont aan de Dijkstraat nr. 52 te Valkenswaard. Kaartblad 57B, coord.: 159.625/373.600'.Beex 1966 (zie Literatuur) is een sterk ingekorte weergave van bovenstaande informatie.
Datering Midden-IJzertijd - Midden-IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting O: bodem gepolijst, daarboven zeer fijn geruwd. Als
Hunsrueck-Eiffeltype.
Literatuur Beex 1966o
Bron Archis
Nummer 34065Uniek nr. 8.34.1.1716
Coördinaten X=157500 / Y=374500
Plaats Keersop
Toponiem
Naam vinder onbekend
Datum vondst onbekend
Verwerving niet-archeologisch
Beschrijving gelegen op de allerlaatste uitloper van de zandrug van de
Duivelsberg
Datering Laat-Neolithicum A - IJzertijd
Cultuur onbekend
Toelichting eventueel jonger; geslecht tijdens
ruilverkavelingswerkzaamheden in ca. 1959/1960
Literatuur
Bron Slofstra-archief
Nummer 600225

Uniek nr. 8.32.6.1651
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem
Naam vinder H.T.M. Vereyken
Datum vondst 1972 of eerder
Verwerving onbekend
Beschrijving gevonden in kabelsleuf niet ver van de Dommel; grof
besmeten aardewerk
Datering Late IJzertijd - Late IJzertijd
Cultuur
Toelichting
Literatuur Beex 1972g
Bron Literatuur
Nummer 600158

Uniek nr. 8.32.6.1220
Coördinaten X=160736 / Y=372475
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelbergse Akkers
Naam vinder ADC ArcheoProjecten
Datum vondst 20-11-2000
Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek
Beschrijving Onderzoek d.m.v. 5 lange zoeksleuven; waar de resultaten aanleiding gaven werden deze verbreid tot putten of werden nieuwe putten aangelegd (in totaal 13 putten). Over het onderzoeksgebied verspreid werden 5 of 6 clusters van antropogene sporen aangetroffen; datering IJZ-ROMM (2e eeuw). De ROM sporen van de westelijke cluster houden mogelijk verband met de 3 potstal-boerderijen die uit ROM die door amateurarcheologen zijn onderzocht aan de westzijde van de oude spoorbaan.
Datering IJzertijd - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting meest oostelijke cluster;1 boomstamput, 1 met verticaal
ingeslagen planken
Literatuur
Bron Archis
Nummer 44634

Uniek nr. 8.32.6.0485
Coördinaten X=157680 / Y=367970
Plaats Borkel
Toponiem Hooge akkers; de Kapel
Naam vinder Beex
Datum vondst 11-1970
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving CAA bevat text van verslag Beex, zie Bulletin 1971, p.5, met de volgende coördinatenset: X 157.63 / Y 367.90. Vgl. Waarn.nr.14266.Daarnaast een Memo en knipsel uit het Einhovens Dagblad 13.7.1972.De hier ingevoerde coördinaten zijn op bijbeh. krantenknipsel en een meldingsfiche aangetekend. Het is niet duidelijk wat precies onder welke coördinaten is gevonden. Aan Beex' verslag (in CAA afschrift) is een lijstje met medewerkers, medevinders toegevoegd: P.A. Derks uit Geldrop, E. Goossens uit Knegsel en G. Fonteijn uit Duizel.
Datering Late IJzertijd - onbepaald
Cultuur n.v.t.
Toelichting 2 waarnemingen: 1. vierpalige constr. 90x90cm m
vlechtwerk; 2.boomstamput
Literatuur Beex 1971b
Bron Archis
Nummer 32520

Uniek nr. 8.40.1.1575
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelbergse Akkers
Naam vinder
Datum vondst 36130
Verwerving archeologisch: inspectie; niet-archeologie: metaaldetectie
Beschrijving vermoedelijk zeven Romeinse munten
Datering IJzertijd - IJzertijd
Cultuur
Toelichting
Literatuur Anonymus 1998b
Bron Literatuur
Nummer 600081

Bronstijd

Uniek nr. 8.40.1.0632
Coördinaten X=157800 / Y=375065
Plaats onbepaald
Toponiem Gagelvelden
Naam vinder Beex
Datum vondst 1950
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een Loeb-fiche met de tekst: 'Vindplaats van verspreid liggende urnscherven. Urnenveldentijd. Gemeld door G.Beex [...] maart 1964' met als toevoeging door R.H.J. Klok o.b.v. de door G. Beex samengestelde inventarisatielijst: 'op de wegberm in 1950. Nederzetting (?)'. Beex meldt in genoemde lijst eveneens de aangrenzende akker als vindplaats en zichzelf als vinder.
Datering Late Bronstijd - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 33917

Uniek nr. 8.34.3.1428
Coördinaten X=159430 / Y=375180
Plaats Valkenswaard
Toponiem Het Gegraaf
Naam vinder RAAP
Datum vondst 13-05-2002
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving In 1908 werden hier een twintigtal urnen en enkele losse crematies aangetroffen. Vermoedelijk bevinden zich hier nog sporen van het urnenveld. Het beschermde monument heeft een L-vorm, met de korte poot naar het noorden en de lange naar het westen gericht. Het geheel ligt ingeklemd tussen een voetbalveld aan de noord-, een tennisbaan aan de zuid- en een zwembad aan de oostzijde. Aan de zuidzijde van het monument is een gedeelte verloren gegaan aan de uitbreiding van tennisbanen (overigens zonder vergunning uitgevoerd). Over het monument is een hekwerk geplaatst om het voetbalveld van het zwembad te scheiden. De gedeeltes van het monument die met sportvelden zijn bezet zijn geëgaliseerd tot een diepte van 55 cm. Het bodemprofiel van het monument is nog redelijk intact. De kans op de aanwezigheid van resten van een urnenveld lijkt in het noordelijk gedeelte van het monument erg groot. Boringen in de lange poot van de ¿L¿ hebben geen sporen van een urnenveld aangetroffen. Een verhoging in de hoek van de ¿L¿ (podzol boven een uitspoelingszone) zal een heuvel zijn geweest die deel uitmaakte van het urnenveld. Eventuele sporen buiten de oorspronkelijke opgraving zullen zich nog in goede staat bevinden. De uitstrekking van het monument kan niet onderzocht worden, omdat de sportvelden het onmogelijk maken om proefsleuven aan te leggen. Waarschijnlijk strekte het monument zich verder uit aan de van oorsprong natte noordzijde van het gebied.
Datering Late Bronstijd - Midden-IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting mogelijk restant langbed 159525/375220
Literatuur anonymus
Bron Archis
Nummer 53486

Uniek nr. 8.34.3.1621
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Dijkstraat
Naam vinder onbekend
Datum vondst 1966 of eerder
Verwerving
Beschrijving
Datering Late Bronstijd - Midden-IJzertijd
Cultuur
Toelichting
Literatuur Beex 1966l
Bron Literatuur
Nummer 600128

Uniek nr. 8.34.3.0185
Coördinaten X=159600 / Y=375100
Plaats Valkenswaard
Toponiem Kaboutersberg
Naam vinder ROB
Datum vondst 1954
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving tek caa.rcc: documentatie In het kader van het project Update waarnemingen met materiaalcategorie onbekend 2006 is ervoor gekozen om aan het complextype Urnenveld geen vondsttype toe te kennen als in de beschikbare documentatie geen melding wordt gemaakt van urnheuveltjes (= ophoging), kringgreppels, crematieresten, handgevormd aardewerk (dan wel urnen), en/of een begraving/graf.
Datering Late Bronstijd - Vroege IJzertijd
Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur
Toelichting
Literatuur Brunsting & Verwers 1975
Bron Archis
Nummer 14704

Uniek nr. 8.34.1.1497
Coördinaten X=159600 / Y=375100
Plaats Valkenswaard
Toponiem Kaboutersberg
Naam vinder Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Datum vondst 1954
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving tek caa.rcc: documentatie In het kader van het project Update waarnemingen met materiaalcategorie onbekend 2006 is ervoor gekozen om aan het complextype Urnenveld geen vondsttype toe te kennen als in de beschikbare documentatie geen melding wordt gemaakt van urnheuveltjes (= ophoging), kringgreppels, crematieresten, handgevormd aardewerk (dan wel urnen), en/of een begraving/graf.
Datering Vroege Bronstijd - Midden-Bronstijd
Cultuur Hilversum-cultuur
Toelichting
Literatuur Brunsting, H. & G.J. Verwers, 1975:
Bron Literatuur
Nummer 600003

Uniek nr. 8.40.1.0632
Coördinaten X=157800 / Y=375065
Plaats onbepaald
Toponiem Gagelvelden
Naam vinder Beex
Datum vondst 1950
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een Loeb-fiche met de tekst: 'Vindplaats van verspreid liggende urnscherven. Urnenveldentijd. Gemeld door G.Beex [...] maart 1964' met als toevoeging door R.H.J. Klok o.b.v. de door G. Beex samengestelde inventarisatielijst: 'op de wegberm in 1950. Nederzetting (?)'. Beex meldt in genoemde lijst eveneens de aangrenzende akker als vindplaats en zichzelf als vinder.
Datering Late Bronstijd - IJzertijd
Cultuur onbekend/n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 33917

Uniek nr. 8.40.1.1365
Coördinaten X=158900 / Y=375350
Plaats Dommelen
Toponiem Loonderakker
Naam vinder RAAP
Datum vondst 05-2000
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving RAAP Verslagnummer 2000-1577/MW projectleider: J.A.M. Roymans Plangebied Tuincentrum Coppelmans, Gemeente Valkenswaard Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie Het plangebied ligt in het Brabants dekzandgebied en maakt deel uit van een omvangrijk gebied met esdekken. In het plangebied bevindt zich een es met een dikte variërend van 85 tot 110 cm. De aanwezigheid van ijzeroerbrokken in de lichtgrijze kleur (oxidatie-reductie grens) van het zand onder het esdek wijzen op een slecht ontwaterde ondergrond. In het esdek zijn geglazuurde aardewerkfragmenten aangetroffen uit de 16e t/m 18e eeuw. Deze zijn samen met huishoudelijk afval op de akker gebracht en duiden niet op bewoningssporen ter plaatse. Belangrijk is dat in het plangebied zelf en onder het esdek geen archeologische vondsten zijn aangetroffen. Vanwege de slechte ontwaterde ondergrond was het gebied vermoedelijk niet geschikt voor bewoning. Oppervlakte onderzoeksgebied 85 x 75 meter.
Datering Late Bronstijd - Vroege IJzertijd
Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur
Toelichting uit boring 13, gezet op een relatief hoog gelegen terrein
buiten gebied
Literatuur Roymans 2000
Bron Archis
Nummer 49183

Romeinse Tijd:

Uniek nr. 8.40.1.1353
Coördinaten X=159650 / Y=372280
Plaats Valkenswaard
Toponiem Deelshurk; Schaapsloop
Naam vinder Oomen
Datum vondst 01-11-2001
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving detectorvondst in een vers aangelegd wegcunet op het
bedrijventerrein de schaapsloop, bij het gehucht de
Deelshurk in Valkenswaard. Maximum diameter 17 mm,
gewicht 3,3 gram. Een Denarius van Numidia (Mauretanie),
geslagen onder Juba I (60-46 v. Chr.). Zeldzame vondst. De enige Nederlandse parallel is afkomstig van het Kops Plateau (Nijmegen). Kleurenscan in CAA.
Datering Vroeg-Romeinse tijd - Vroeg-Romeinse tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting Denarius van Numidia (Mauretania), geslagen onder Juba I
(60-46 voor Chr.)
Literatuur Anonymus 2002
Bron Archis
Nummer 47018

Uniek nr. 8.40.1.1140
Coördinaten X=160525 / Y=372350
Plaats Valkenswaard
Toponiem Schaapsloop
Naam vinder Oomen
Datum vondst 9999
Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Midden-Romeinse tijd - Midden-Romeinse tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting het artefact ijkt op een type fibula dat vooral aan de
Obergermanisch-Ratische Limes voorkomt of op de type
Boheme 27a.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 411316

Uniek nr. 8.40.1.0602
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980 en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m. de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht. Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Vroeg-Romeinse tijd - Laat-Romeinse tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Theuws et alii 1988
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.34.8.0165
Coördinaten X=160640 / Y=371900
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zwartenberg
Naam vinder Particulier
Datum vondst 07-03-1979
Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Midden-Romeinse tijd - Midden-Romeinse tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 14403

Uniek nr. 8.34.5.1576
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelbergse Akkers
Naam vinder
Datum vondst 36130
Verwerving archeologisch: inspectie; niet-archeologie: metaaldetectie
Beschrijving Romeins aardewerk en vermoedelijk zeven Romeinse munten
Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd
Cultuur
Toelichting
Literatuur Anonymus 1998b
Bron Literatuur
Nummer 600082

Uniek nr. 8.32.6.0166
Coördinaten X=160530 / Y=371980
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zwartenberg
Naam vinder Particulier
Datum vondst 09-1980
Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving ad 119 esdek; wederom een restant van een Romeinse nederzetting, daar gevonden bij het aanleggen van een gasleiding naar de aula op de begraafplaats; eerder zijn daar bij het graven van graven vondsten gedaan oa een ts kommetje Dragendorf 33.
Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting 5 rand- en 7 wandfragmenten
Literatuur
Bron Archis
Nummer 14404


Middeleeuwen

Uniek nr. 8.35.1.0601
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m.de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Vroege Middeleeuwen B - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting 700-1300 AD
Literatuur Theuws et alii 1988
Regteren Altena 1989
Theuws 1986, 1988 en 1990
Theuws & Bijsterveld 1991
Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 33654


Uniek nr. 8.34.6.0598
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m.de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende
fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting Christelijke begraafplaats, aangelegd in 11e eeuw
Literatuur Theuws et alii 1988
Regteren Altena 1989
Theuws 1986, 1988 en 1990
Theuws & Bijsterveld 1991
Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.34.5.0597
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m.de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B
Cultuur n.v.t.
Toelichting goudblik op Bronzen grondplaat, zilveren parelrand,
beeldenaar munt ingedr
Literatuur Theuws et alii 1988
Regteren Altena 1989
Theuws 1986, 1988 en 1990
Theuws & Bijsterveld 1991
Regteren Altena & Theuws 1981
Literatuur Theuws et alii 1988
Bron Archis
Nummer 33654


Uniek nr. 8.34.5.0484
Coördinaten X=157680 / Y=367970
Plaats Borkel
Toponiem Hooge akkers; de Kapel
Naam vinder Beex
Datum vondst 11-1970
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving CAA bevat tekst van verslag Beex, zie Bulletin 1971, p.5, met de volgende coördinatenset: X 157.63 / Y 367.90. Vgl. Waarn.nr.14266.Daarnaast een Memo en knipsel uit het Einhovens Dagblad 13.7.1972.De hier ingevoerde coördinaten zijn op bijbeh. krantenknipsel en een meldingsfiche aangetekend. Het is niet duidelijk wat precies onder welke coördinaten is gevonden. Aan Beex' verslag (in CAA afschrift) is een lijstje met medewerkers, medevinders toegevoegd: P.A. Derks uit Geldrop, E. Goossens uit Knegsel en G. Fonteijn uit Duizel.
Datering Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B
Cultuur n.v.t.
Toelichting grafkuil 165 x 80cm, met planken afgezet
Literatuur Beex 1971b
Bron Archis
Nummer 32520


Uniek nr. 8.33.3.0469
Coördinaten X=158490 / Y=374000
Plaats onbepaald
Toponiem Klooster Agnetendaal; Schepelweijen
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 9999
Verwerving onbepaald/niet geregistreerd
Beschrijving
Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 32497

Uniek nr. 8.33.2.0603
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie uniek nr 8.33.1.0138. Tussen 1980 en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m. de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht. Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting kleine houten kapel (12-13e eeuw), voorganger St.
Martinuskerk ca 1350 AD
Literatuur Theuws et alii 1988
Regteren Altena 1989
Theuws 1986, 1988 en 1990
Theuws & Bijsterveld 1991
Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.33.1.1065
Coördinaten X=159588 / Y=373789
Plaats Valkenswaard
Toponiem Kerkhof
Naam vinder onbepaald
Datum vondst 9999
Verwerving indirect: literatuur
Beschrijving Bijsterveld stelt dat het gezien de ontwikkeling van de steden in de Kempen, het aannemelijk is dat op en rondom de plaats van het oude kerkhof in de vroege middeleeuwen (7e eeuw) een nederzetting is ontstaan die tot in de dertiende eeuw bewoond is gebleven.
Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd C
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Bijsterveld 1989-90
Bron Archis
Nummer 405007

Uniek nr. 8.33.1.0138
Coördinaten X=157830 / Y=373820
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers, voormalige St. Martinuskerk
Naam vinder ROB
Datum vondst 08-1978
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving Door ROB uitgevoerde opgraving waarbij de muurfundamenten van de kapel gedeeltelijk zijn onderzocht. Hieruit bleek dat de tot in 1883 aanwezige bakstenen fandering uit de 14 en 15e eeuw dateerde. Later in 1980 werden houten voorgangers ontdekt, zie hieronder bij 8.33.2.0603.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting Laat-Gotische kerkplattegrond ca.1350-1883 en resten
Literatuur Van Regteren Altena & Theuws 1981
ROB Jaarverslag 1978, 55-56
Bron Archis
Nummer 14215/30466

Uniek nr. 8.32.6.0599
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m. de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht. Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Hetnoordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Vroege Middeleeuwen B - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting zie Van Vilsteren 1985
Literatuur Theuws et alii 1988
Regteren Altena 1989
Theuws 1986, 1988 en 1990
Theuws & Bijsterveld 1991
Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.32.6.0351
Coördinaten X=157830 / Y=373820
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers, voormalige St. Martinkerk
Naam vinder ROB
Datum vondst 1978
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving
Datering Vroege Middeleeuwen B - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.
Toelichting Aardewerk VII-XIII; mogelijk houten voorganger kerk.
Literatuur Van Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 30466

Uniek nr. 8.32.6.0137
Coördinaten X=157830 / Y=373820
Plaats Dommelen
Toponiem Hoogpoort
Naam vinder ROB
Datum vondst 08-1978
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 14215

Uniek nr. 8.32.6.0153
Coördinaten X=157640 / Y=367870
Plaats Borkel
Toponiem Dalem
Naam vinder Beex
Datum vondst 11-1970
Verwerving niet-archeologisch: graafwerk
Beschrijving Rcc: Documentatiercc: Nknob 1971-5
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur
Bron Archis
Nummer 14266

Uniek nr. 8.32.6.1603
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Markt 6
Naam vinder J. de Natris
Datum vondst 26877
Verwerving niet-archeologisch: toevalsvondst
Beschrijving vermoedelijk 15e-, 16e of 17e eeuws
Datering Late Middelleuwen - Nieuwe Tijd B
Cultuur
Toelichting
Literatuur Biemans 1975
Bron Literatuur
Nummer 600110

Uniek nr. 8.34.8.0350
Coördinaten X=157830 / Y=373820
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers, voormalige St. Martinkerk
Naam vinder ROB
Datum vondst 1978
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving
Datering onbepaald - onbepaald
Cultuur n.v.t.
Toelichting Ouder dan laatgotische kerk.
Literatuur Van Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 30466

Uniek nr. 8.36.1.0596
Coördinaten X=157600 / Y=373750
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers-Belleman
Naam vinder IPP A.E. van Giffen
Datum vondst 1980
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving In 1978 werd door de ROB archeologisch onderzoek verricht in de ruïne van de St. Martinuskerk in Dommelen, zie waarnemingsnummer 30466. Tussen 1980en 1987 werd het onderzoek naar de door een nieuwbouwwijk bedreigde resten van middeleeuwse nederzettingen door het IPP voortgezet. Tijdens dit onderzoek werd een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum aangesneden en enkele grondsporen met aardewerk uit het einde van de middenbronstijd opgegraven. In het noordelijke deel van de opgraving werd i.s.m. de AIVU de randzone van een nederzetting uit de midden ijzertijd onderzocht. Vondsten uit de Romeinse tijd duiden op een nabijgelegen nederzetting uit deze periode. Het onderzoek naar de middeleeuwse sporen bracht (delen van)nederzettingen uit de 7e tot de 13e eeuw aan het licht, elk bestaande uit1 of meerder erven met hoofd-, bijgebouwen en waterputten. De Merovingische nederzetting (zonder hutkommen) had 2 kernen, ieder met een eigengrafveldje. Het grafveldje bij de zuidelijke kern bevatte enkele graven met opvallend rijke bijgaven. Het noordelijke grafveldje bevatte relatiefminder rijke bijgaven. De rijke bijgiften en het feit dat het hier begraafplaatsen voor een selecte groep betreft duidt op de opkomst van een(nieuwe) elite en de integratie van het gebied in het Austrasische machtsgebied (later het Frankische rijk). De Karolingische
nederzetting(750-900 AD) bestond waarschijnlijk uit 3 erven met huisplattegronden,bijgebouwen en waterputten, de nederzetting uit ca 900-1050 uit slechts 1erf. Uit onderzoek naar de St. Martinuskerk uit ca 1350 bleek dat deze een houten voorganger uit de 12e-13e eeuw had. De bijbehorende begraafplaatsbegraafplaats was al in de 11e eeuw aangelegd. De nederzetting uit ca 1050-1125 bestond uit 4 erven. In de daaropvolgende fasen 'verplaatste' de nu omheinde nederzetting zich naar het beekdal van de Keersop. Aanvankelijk(ca 1125-1175) bestond deze nog uit meerdere erven (3 a 4), later (ca 1175-1250) kromp de nederzettingen ineen tot 1 a 2 erven. Uitgebreid geologisch,bodemkundig en palynologisch onderzoek verschaft de landschappelijke achtergrond.
Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting sporen van systeem van plaggenbemesting niet ouder dan
Literatuur Theuws et alii 1988
Bron Archis
Nummer 33654

Uniek nr. 8.36.1.1219
Coördinaten X=160736 / Y=372475
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelbergse Akkers
Naam vinder ADC ArcheoProjecten
Datum vondst 20-11-2000
Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek
Beschrijving Onderzoek d.m.v. 5 lange zoeksleuven; waar de resultaten aanleiding gaven werden deze verbreid tot putten of werden nieuwe putten aangelegd (in totaal 13 putten). Over het onderzoeksgebied verspreid werden 5 of 6 clusters van antropogene sporen aangetroffen; datering IJZ-ROMM (2e eeuw). De ROM sporen van de westelijke cluster houden mogelijk verband met de 3 potstal-boerderijen die uit ROM die door amateurarcheologen zijn onderzocht aan de westzijde van de oude spoorbaan.
Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A
Cultuur n.v.t.
Toelichting esdek.
Literatuur
Bron Archis
Nummer 44634


Uniek nr. 8.36.1.1577
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem Zeelbergse Akkers
Naam vinder N. Arts
Datum vondst 36130
Verwerving archeologisch: inspectie
Beschrijving vermoedelijk zeven Romeinse munten
Datering Middeleeuwen - Middeleeuwen
Cultuur
Toelichting
Literatuur Anonymus 1998b
Bron Literatuur
Nummer 600083

Uniek nr. 8.39.2.2366
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600904

Uniek nr. 8.39.2.2367
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600905

Uniek nr. 8.39.2.2368
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600906

Uniek nr. 8.39.2.2369
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600907

Uniek nr. 8.39.2.2370
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600908
Uniek nr. 8.39.2.2378
Coördinaten Onbekend
Plaats Borkel en Schaft
Toponiem Borkel en Schaft
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
-
Cultuur
Toelichting sceatta
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600916
Uniek nr. 8.39.2.2379
Coördinaten Onbekend
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Middeleeuwen
Cultuur
Toelichting obool
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600917

Uniek nr. 8.40.1.1057
Coördinaten X=160071 / Y=374140
Plaats Valkenswaard
Toponiem St. Antoniusstraat
Naam vinder RAAP
Datum vondst 01-06-2005
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving De gaafheid van de bodem lijkt goed, maar grote delen zijn zwaar verstoord door recente ingrepen (zoals woningbouw e.d.). Daarnaast zijn de plangebieden te klein, waardoor zij niet meer voldoen aan de huidige landschapsgerichte onderzoeksvragen.
Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting scherf, blauwgrijs AW, 11e-13e eeuw overgang van esdek
naar de B-horizont (wijst op ontginnen, of toenmalig gebruik
als akkerland?)
Literatuur Van Dijk 2005
Bron Archis
Nummer 403970

Uniek nr. 8.40.1.1058
Coördinaten X=159859 / Y=374341
Plaats Valkenswaard
Toponiem Haagstraat
Naam vinder RAAP
Datum vondst 01-06-2005
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving De gaafheid van de bodem lijkt goed, maar grote delen zijn zwaar verstoord door recente ingrepen (zoals woningbouw e.d.). Daarnaast zijn de plangebieden te klein, waardoor zij niet meer voldoen aan de huidige landschapsgerichte onderzoeksvragen.
Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting in esdek/ verstoorde laag
Literatuur Van Dijk 2005
Bron Archis
Nummer 403972

Uniek nr. 8.40.1.1061
Coördinaten X=160075 / Y=374105
Plaats Valkenswaard
Toponiem plan gebied st. Antoniusstraat
Naam vinder RAAP
Datum vondst 20-06-2005
Verwerving archeologisch: booronderzoek
Beschrijving
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting blauw/grijs aardewerk 11e- 13 e eeuw. boring 8. project VAHA
Literatuur Van Dijk 2005
Bron Archis
Nummer 404374

Uniek nr. 8.40.1.1409
Coördinaten X=158060 / Y=372880
Plaats Dommelen
Toponiem Venbergse weg
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen-Zuid.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats 6
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53043

Uniek nr. 8.40.1.1420
Coördinaten X=159250 / Y=373230
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen Zuid.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats7
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53065
Uniek nr. 8.40.1.1422
Coördinaten X=157780 / Y=372710
Plaats Dommelen
Toponiem
Naam vinder RAAP
Datum vondst 02-2002
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Vondsten bij veldtoets ten behoeve van verwachtingskaart
Dommelen Zuid.
Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen
Cultuur n.v.t.
Toelichting vindplaats 8
Literatuur Roymans 2002
Bron Archis
Nummer 53071


Nieuwe Tijd

Uniek nr. 8.39.2.2380
Coördinaten X=158000 / Y=374000
Plaats Dommelen
Toponiem Dommelen
Naam vinder
Datum vondst
Verwerving
Beschrijving
Datering Nieuwe Tijd
-
Cultuur
Toelichting groot
Literatuur
Bron Numis
Nummer 600918

Uniek nr. 8.38.1.0352
Coördinaten X=157830 / Y=373820
Plaats Dommelen
Toponiem Kerkakkers, voormalige St. Martinkerk
Naam vinder ROB
Datum vondst 1978
Verwerving archeologisch: opgraving
Beschrijving
Datering Nieuwe tijd - Nieuwe tijd
Cultuur n.v.t.
Toelichting Klokkengieterij en Bronssmeltoven.
Literatuur Van Regteren Altena & Theuws 1981
Bron Archis
Nummer 30466

Uniek nr. 8.40.1.0231
Coördinaten X=158800 / Y=375150
Plaats Valkenswaard
Toponiem LOONDERAKKER
Naam vinder Particulier
Datum vondst 1996
Verwerving archeologisch: (veld)kartering
Beschrijving Detectorvondst op een akker ca. 500 m. ten zuidoosten van het Kasteel Waalre. Coördinaten zijn bij benadering. Stempel met scharnierend cachet met het randschrift:*MODO RATE*H*D*C. Diameter 38 mm. HDC staat voor Hubertus De Clusis (of: Hubrecht van der Clusen), Heer van Waalre en Valkenswaard en van Aalst. Waarschijnlijk behoorde het stempel toe aan Hubrecht II van der Clusen (1584 - 1613).
Datering Nieuwe tijd A - Nieuwe tijd A
Cultuur n.v.t.
Toelichting
Literatuur Melssen 1997
Bron Archis
Nummer 200088

Uniek nr. 8.40.1.1570
Coördinaten Onbekend
Plaats onbekend
Toponiem
Naam vinder T. van Gemert
Datum vondst
Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie
Beschrijving gevonden op akker; stemperl met scharnierend cachet van
Hubert I (1551-1574) of II (1574-1613), heer van Waallre
Datering Nieuwe Tijd A - Nieuwe Tijd A
Cultuur
Toelichting
Literatuur Anonymus 1997b
Bron Literatuur
Nummer 600076

Uniek nr. 8.40.1.1663
Coördinaten Onbekend
Plaats Valkenswaard
Toponiem
Naam vinder particulier
Datum vondst omstreeks 1990
Verwerving onbekend
Beschrijving
Datering Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd
Cultuur
Toelichting zeven zilveren twee-stuiver-stukken, datering omstreeks 1600
Literatuur Arts 1996
Bron Literatuur
Nummer 600170
Tags:

0 reacties

Leave a Reply