Vonnisboeken 1445-1455

Vonnisboeken van de Raad van Brabant te Brussel 1440-

RANB toegangsnummer 1107
microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN VAN DE RAAD VAN BRABANT TE BRUSSEL
inventarisnummers 525 - 673 periode 15de - 17de eeuw
inventarisnummer 525

==============================================================
FICHE 1 INV.NR. 525 periode 1445 - 1447
==============================================================

fol.vii
Conflict tussen enerzijds WAALRE en VALKENSWAARD en anderzijds BERGEIJK en ACHEL en andere plaatsen [13.3.1445]

=============================================================
FICHE 3 INV. NR. 525 periode 1445 - 1447

fol. cix
Kwestie tussen enerzijds WAALRE en VALKENSWAARD en anderzijds die van BERGEIJK [27.8.1446]

============================================================
FICHE 4 INV. NR. 525 periode 1445 - 1447
============================================================
fol. cxxviii
Kwestie tussen enerzijds die van BERGEIJK WESTERHOVEN ACHEL contra WAALRE en VALKENSWARD [7.11.1446]

RANB toegangsnummer 1107
microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL
inventarisnummers 525 - 673 periode 15de - 17de eeuw
inventarisnummer 526

==============================================================
FICHE 1 INV. NR. 526 periode 1447 - 1448
==============================================================
fol. xvii
Kwestie tussen de dorpen WAALRE + VALKENSWAARD contra BERGEIJK [[17.2.1447]; zie ook xxi verso [19.4.1447]; zie ook fol. xxxiiii verso [4.6.1447]; zie ook fol. xlviii [6.7.1447], zie ook fol lvi [23.8.1447]
============================================================
FICHE 2 INV. NR. 526 periode 1447- 1448
============================================================

fol. xli
HEER HERBERT VAN WEDERT als kapelaan te Valkenswaard contra de MEESTER VAN POSTEL [5.6.1447]


=============================================================
FICHE 4 INV. NR. 526 periode 1447 - 1448
=============================================================
cxxxix
Brief aan de SCHOUT VAN DEN BOSCH waarin staat dat hij degenen van BERGEIJK en WESTERHOVEN die hij gevangen heeft op verzoek van die van EERSEL en insgelijks hun beesten ontslaat en die van Bergeeijk en Westerhoven hun gemeynt laat gebruiken [20.9¬.1449] voorafgegaan door het conflict tussen Waalre en Va¬leknswaard met Bergeijk; zie ook fol. cxlv 22.10.1449; fol. cxlv verso

fol.cxlv verso
WAALRE en VALKENSWAARD contra BERGEIJK wordt vervolgd op 16 november aanstaande [22.10.1449]

RANB toegangscode 1107
microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN VAN DE RAAD VAN BRABANT
inventarisnummers 525 - 673 - periode 15de - 17de eeuw
inventarisnummer 527
=========================================================
FICHE 3 inventarisnummer 527 periode 1450 - 1454

fol.95
BERGEIJK contra WAALRE en VALKENSWAARD [14.3.1451]

fol.101
BERGEIJK, SCHAFT contra WADERLE ende VALKENSWAARD [01.06.1¬452]

fol.105
BERGEIJCK, WESTERHOVEN en ACHEL contra WADERLE ende WEDERT [13.07.1452]

==========================================================
FICHE 4 inventarisnummer 527 periode 1450 - 1454
==========================================================
fol.133v
Opten viii dach van meije 1453 jair na vespertijt sijn gecom¬pareert voir mijne heren den cancellier ende raidslude mijns genedigen heren sHertogen geordineert in sinen lande van brabant die GEBUEREN ende INGESETENEN van BERCHEIJCK, WESTER¬HOVEN ende ACHEL seggende dat sij alsdoen dach hadden genomen tegen ROBBRECHT VANDEN BROEKE om vanden selven Robbrecht over te nemen bij declaratien sinen costen die hij seeght gedaen te hebben van wegen die voirs. van Bercheijck, Westerhoven ende Achel ter eenre zyden ende die GEBUEREN van WADERLE ende van WEDERT ter andere, gehangen heeft voir mijne voirs. heren welke Robbrecht ten voirs. dage van huden niet comen en is noch gesonden en heeft die voirs. costen overgevende mits den welken den selven van Bercheijck, Westerhoven ende Achel tot hueren versuecke gegeven is oirlof vanden hove - gedaen te Bruessel opten dach ende int jair voirscr. - [08.05.1453]


RANB toegangsnummer 1107
microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL
inventarisnummers 525 - 673 periode 15de - 17de eeuw
inventarisnummer 528

=======================================================
FICHE 1 inventarisnummer 528 periode 1454 - 1459
=======================================================
fol.27
Kwestie tussen de GEBUEREN van ACHEL en die van BERCHEIJCK, WESTERHOVEN, RYETHOVEN, SCHAFT ende LUTTEL LUMMEL [24.09.1455]

fol.28v
Opten ii dach der maent van septembris 1455 compareerde voir mynen heren den cancellier ende raidslude mijns genedigen heren tshertogen geordineert in synen lande van Brabant HEER ANTHONIS VAN DEN KEYAERT priester procureur, AGNEESEN weduwe wilen ROBBRECHT VAN DEN BROEKE synre zuster gelijc hij behoir¬lic dede blijcken ter eenre zijden ende ARNT BRUYNINCX ende DYRCK VAN DEN LAER GEBUEREN van ACHEL inden vanden selven gebueren ende bij hen oic behoorlic gemechticht als sij deden blijcken ter andere welke Heer Anthonys inden name als boven om te voldoen sekere vonnissen t'anderen tijden gewijst biden eerwerdigen Heer OFFICIAL VAN LUDICK ten profijte vanden voirs. gebueren van Achel ende tegen den voirs. wilen Rob¬brecht ende sekeren monicien [= vermaningen] dair na biden selven official verleent ende geexecuteert tegen die voirs. weduwe a;s hij seyde overgaf openbairlic voir mijne voirs. heren copie van eenre rekening alst scheen biden voirs. wilen Robbrecht tanderen tiden voir den voirs. official overgegeven IN EENEN PROCESSE dat voir hem geponeert (?) was tusschen die voirs. gebueren van Achel als aenleggere ter eenre zijden ende den voirs. wilen Robbrecht ter andere inhebbende die voirs. rekening alrehande pertien van costen die die selve wilen Robbrecht seeght dair inne gedaen te hebben voir die voirs. van Achel in eenen processe dat in tiden voirleden gehangen heeft voir mijne voirs. heren die cancellier ende raidsluden tusschen die gebueren ende ingesetenen van WADERLE ende van WEDERT aen deen zijde ende die gebueren ende ingesetenen van BERCHEYCK, van WESTERHOVEN, van RYTHOVEN ende van ACHEL aen dandere - ende die voirs. rekening overgegeven sijnde, over¬quamen die voirs. pertien mit malcanderen dat die voirs. Heer Anthonys inden name als boven oft andere behoirlic gemechticht van sijnre voirs. zuster souden comen tot bercheyck optem xiii dach deser maent van septembris om aldair die voirs. rekening over te geven voir alle die ghene dien dat aencleeft om per¬tien dair af te vroliken (?) op dat sij comen - ende oft des also niet en geschiede alsdan tot enen anderen dage dien zij dair toe nemen selen te commen voir mijne voirs. heren om bij hem op hueren geschillen geordineert te werden also behoeren sal - gedaen te Loeven opten dach ende int jair voirscr. - actum [02.09.1455]

RANB toegangsnummer 1107
microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL
inventarisnummers 525 - 673 periode 15de - 16de eeuw
inventarisnummer 587

======================================================
FICHE 1 inventarisnummer 587 periode 1541
======================================================

fol.28v vonnisnr. 13
De HEER GIELIS VAN DER STOCT priester heeeft verklaard te bezitten op basis van een 'indult imperiael' de kapelanie van ONZER LIEVE RVROUWEN VAN SCHAEFT onder de [arcohie of het personaat van WAALRE en VALKENSWAARD [Waelre ende Weerdt] - 14 juli 1541.

RANB Toegangsnummer 1107
Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL
Inventarisnummers 525 – 673 periode 15de – 16de eeuw
Inventarisnummer 624

FICHE 1 inventarisnummer 624 periode 1562

Fraaie buitenpagina met kalligrafische hoofdletter.

Fol.9v vonnsinr. 3
De gemene ingezetenen van WEERDE [= Valkenswaard] hebben te kennen gegeven ‘hoe dat sy luyden tot conservatie van hunne goeden ende der gemeynten ten tyde als MERTEN VAN ROSSEM dlant van Brabant innaderende was waeren genecessiteert op commere te halen negen hondert Carolus guldeen daer mede syluyden hadden gebrantschat ende metten voirs. Mertenen van Rossem gecomposeert gehadt – ook de ABT VAN ECHTERNACH is hierop aangesproken maar die bleek ‘wederspannich’- hierop volgt een proces – 16 mei 1562.


Bron: Henk Beijers Archiefcollectie
Tags:

0 reacties

Leave a Reply