Oorkondeboek 690-1312

Valkenswaard
1227 Turnhout L 0139 O
regest Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Gerard van Eyk een derde part in de molen van Venbergen (onder Valkenswaard), die hij van de hertog in leen hield, heeft afgestaan aan de vrouwelijke kloosterlingen van Postel.

[eerste kwart 13e eeuw] L 0134 O
Lijst van hoeven en cijnzen van de abdij Echternach, waarin genoemd
worden: Bakeï, Bladel, Castelre, Casteren, Deurne, Diessen, Eersel,
Esch, Escharen, Hapert, Heimet, Herle, Kukoven, L o, Mierde, Poppel,
is Sittert, Lede, Terssetinacre (?), Valkenswaard, Vught, Waalre, Westerwijk en Wint eire.

[1242-1269] - L 0320 A
regest Arnoud, abt van Echternach, bepaalt onder meer dat door zijn opvolgers jaarlijks vijf pond Triers uit de tienden van Waalre, Eersel en Valkenswaard aan de monniken van Echternach zal worden uitgekeerd ter verbetering van hun verzorging in refter en ziekenzaal, 20 schelling Triers uit de tiende van Gemert aan de "custos" van de abdij om dag en nacht een lamp te laten branden voor het Maria-altaar in de crypte, en 10 schelling Triers en 16 penning Keuls voor het jaargetijde van Herman, vroeger "camerarius" van de abdij.

1292 augustus [4?] [Eindhoven] L 0483 O
regest Schepenen van Eindhoven oorkonden dat Willem van Wedert, Rudolf van Brembosch en Everard van Waalwijk, gebroeders, hebben beloofd de schade te vergoeden die Dirk, hun zusterszoon, aan het klooster Postel heeft toegebracht.Diverse:
1173 - 1179 maart 11 - L 0069 / II B09 A
regest Hendrik II van Breda treedt op onder de getuigen in de beoorkonding van de schikking tussen Herman, abt van Floreffe, en/of broeder Rudolf, (prior) van Postel, en Dirk van Herlaar inzake het allodium Elmt.

1227 - L 0141 O
regest Petronella, vrouwe van Herlaar, stelt het klooster Postel en zijn onderhorigen vrij van tol binnen haar jurisdictie.

1235 [april 6 - 1236 maart 29] - L 0180 O
regest Petronilla, vrouwe van Herlaar, oorkondt dat Winrik van Poppel een erfelijke cijns, hem te betalen door het klooster Postel, welke cijns hij van haar in leen hield, aan haar ten behoeve van het klooster heeft afgestaan.

1243 juni 24 's-Hertogenbosch L 0198 O
regest Dirk, heer van Herlaar, verkoopt zijn voogdij over de "curia" en de "villa" van Berlicum en al wat hij daar aan cijnsen en anderszins bezit, uitgezonderd zijn ministerialen, aan de abdij Berne.

1246 maart 27 - L 0217 A
regest Hendrik II, hertog van Brabant, Dirk, heer van Herlaar, en Anselm, proost van Aldeneik, begevers van de prebenden van het kapittel van Hilvarenbeek, komen overeen dat het aantal prebenden gaandeweg zal worden beperkt tot negen en dat zij de openvallende prebenden bij toerbeurt zullen vergeven; zij geven verder voorschriften aangaande wijdingen en residentieplicht.

1257 september 17 - L 0268 O
regest Johannes, abt van Tongerlo, oorkondt dat door uitspraak van scheidslieden een overeenkomst is totstandgekomen tussen de lieden van Hapert en de abdij Floreffe terzake van de veedrift in de weiden van het allodium dat eens eigendom was van de heer van Herlaar.

1270 juni 23 - L 0323 O
regest Dirk, heer van Herlaar, zijn broer Godfried van Herlaar, Gozewijn van Puiflijk, Otto Burne, Willem "Dus" en Dirk van Groesbeek beoorkonden een oorvede gesloten tussen hun bloedverwant Dirk Bertolt, edelman van Ooy, en de stad Keulen.

1276 juni 12 ['s-Hertogenbosch] L 0352 O
regest Dirk van Herlaar, ridder, magister Andreas, proost van Kaiserwert, en schout en schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat de zonen van Hendrik van Waalre afstand hebben gedaan van al hun aanspraken op het ambt van meier van de hof van Waalre ten behoeve van de abdij Echternach.

1281 mei 26 's-Hertogenbosch L 0372 O
regest Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Willem, zoon van ridder Godfried van Herlaar, alle rechten die hij had op de helft van een derde deel van de tiende van Veldhoven, die Wouter Coman van genoemde Willem in leen hield, aan deze Wouter Coman heeft overgedragen, waarna laatstgenoemde zijn verworven rechten heeft verkocht aan het klooster Postel.

1281 juli 7 - L 0374 O
regest Dirk, heer van Herlaar, en zijn zoon Arnoud dragen aan Dirk, heer van Teede, de eigendom over van goederen onder Reusel, welke deze tot dusver van hen in leen hield.

1282 maart 24 's-Hertogenbosch L 0385 O
regest Tussen abt en convent van Echternach enerzijds en ridder Dirk van Herlaar en diens oudste zoon Arnoud anderzijds wordt een regeling getroffen over de hogere en lagere rechtspraak en de verdeling van de gerechtelijke boeten in Waalre.

1301 maart 20 - [L?] 0609 D
regest Jan II, hertog van Brabant, geeft aan Willem van Herlaar, zijn meier te Tienen, tot vermeerdering van diens leen 27 bunder in zijn bos van Oirschot uit.

1301 juli 5 - N 0618 A
regest Jan II, hertog van Brabant, geeft aan Willem van Herlaar, zijn meier te Tienen, 36 bunder heide of woest land te Wippenhout (onder Oirschot) uit, tegen een jaarlijkse erfcijns van 12 penning Leuvens per bunder en een voorlijf.

1303 november 15 - N III A
regest Jan II, graaf van Holland, draagt aan Pieter van Oostberg, zijn rentmeester, op om aan Dirk, heer van Herlaar, 18 pond Hollands uit te betalen, zijnde de rente over dit jaar van zijn leen uit de tol te Dordrecht.

1304 april 9 - ? S I /IV ?
regest In een oorkonde van de hertog van Brabant voor Hendrik van Meldert, betreffende Meerhout en Vorst, komen als medezegelaars voor: heer Hendrik, oudste zoon van de heer van Cuijk, en Willem van Herlaar.

1304 juni 1 - [L] 0669 D
regest Jan Berthout, heer van Berlaar, ridder, en zijn ... beloven de heer van Heusden, Jan, zijn neef, en Hendrik van Borch schadeloos te houden met betrekking tot de overeenkomst die te Berne werd gesloten tussen Jan voornoemd en heer Dirk van Herlaar. (Deperditum)

1304 juli 2 - [L] 0670 D
regest Jan II, hertog van Brabant, staat aan zijn kamerling Willem van Herlaar 62 bunder land of woeste grond te Wippenhout (onder Oirschot) af tegen een zekere betaling. (Deperditum)

1305 januari 3 - N III O
regest Dirk, heer van Herlaar, verzoekt Willem III, graaf van Henegouwen, van Holland, van Zeeland, en heer van Friesland, hem te belenen met al het goed dat hij van diens vader in leen hield, daar hij wegens ziekte niet zelf voor de verheffing kan komen.

1305 januari 11 Dordrecht N III A
regest Willem III, graaf van Henegouwen, van Holland enz., beleent Dirk, heer van Herlaar, met een rente van jaarlijks 18 pond Hollands uit de tol te Dordrecht en voorts met een tiend "ane Hontghiesene" (bij Giessen?).
1305 februari 4 - L 0683 A
regest Jan II, hertog van Brabant, geeft aan zijn kamerling Willem van Herlaar het recht een windmolen te bouwen tussen Hoogcasteren, Vessem, Beers en Hoogeloon, te houden van de hertog voor 5 schelling Leuvens per jaar, terwijl niemand anders binnen genoemde perken een andere windmolen mag bouwen.

<1306 juli 24> - N 0720 (A)
regest

1309 februari 3 - [L] 0773 (D)
regest De heer van Herlaar belooft Jan, heer van Heusden, schadeloos te houden voor de verplichtingen die hij tegenover de lombard Jan van Halen op zich heeft genomen. (Deperditum)

1310 februari 19 - L 0810 (A)
regest Jan II, hertog van Brabant, Gerard, ridder, heer van Herlaar, en mr. Arnoud van Awans, patroons der kerk van Hilvarenbeek, stellen nieuwe statuten vast voor het kapittel, voornamelijk met betrekking tot residentieplicht, de uitkering der prebenden en de eredienst.

1268 juni 15 Luik L 0313 O
regest Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik, als scheidsman gekozen in het geschil tussen de abdij Echternach en Gerard van Hoegaarden, kanunnik van St.-Maarten te Luik, treft een schikking tussen deze partijen met betrekking tot de tienden en andere inkomsten, alsmede de te dragen lasten en verplichtingen van de kerk van Waalre.

1268 juli 19 - L 0314 O
regest Hendrik III (van Gelre), bisschop van Luik, ratificeert de arbitrale beslissing door Engelbert van Isenburg getroffen in het geschil tussen abt en convent van Echternach en Gerard van Hoegaarden over de kerk van Waalre (zie nr. 313).

1276 juni 12 ['s-Hertogenbosch] L 0352 O
regest Dirk van Herlaar, ridder, magister Andreas, proost van Kaiserwert, en schout en schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat de zonen van Hendrik van Waalre afstand hebben gedaan van al hun aanspraken op het ambt van meier van de hof van Waalre ten behoeve van de abdij Echternach.

1282 maart 24 's-Hertogenbosch L 0385 O
regest Tussen abt en convent van Echternach enerzijds en ridder Dirk van Herlaar en diens oudste zoon Arnoud anderzijds wordt een regeling getroffen over de hogere en lagere rechtspraak en de verdeling van de gerechtelijke boeten in Waalre.

Bron:Oorkonden van Noord-Brabant 690-1312
Tags:

0 reacties

Leave a Reply