Chronologie

Om een goed en compleet overzicht van de geschiedenis van Valkenswaard te krijgen is het zaak om alle vermeldingen van het dorp en gebeurtenissen die van invloed zijn op de historie op een rijtje te zetten.


1100-1200
1121 Stichting Abdij van Floreffe
1140 Stichting Abdij van Tongerlo
1135 Stichting Abdij van Averbode op initiatif van Graaf Arnold II van Loon
1138 Stichting Abdij van Postel vanuit Abdij van Floreffe
1173 Dirk van Herlaer, Heer van Herlaer, genoemd tijdens Godevart III, Hertog van Neder-Lotharingen en landgraaf van Brabant (1142-1190).
1185 Stichting s’Hertogenbosch door Hendrik I van Brabant
1191 Vervalsing schenkingsakte aan Willibrord in het Liber aureus Eptemacensis gedateteerd 703-704 (Waetriloe = Waderlo in 12e of 13e bijschrift)

1200 - 1300
1200 - 1225 Lijst van hoeven en cijnzen van de abdij Echternach waarin vernoemd onder apud Waderlo (=Waalre)de namen Huiswit k de Wederde et Woltere de Wederde en daarna in Curia Waderlo de namen van Henricus de Wederze et Wichmut Tide de Wederze.
1203 Hertog van Brabant krijgt "de Eninge van de Kempen" in handen van de Graaf van Gelre.
1222 Vervalsing van Echternach 726 (voetnoot "hic nota donationem ville Werdart prope Walre et donationem Repple" uit de 15e eeuw)
1227 Vermelding Watermolen van Venbergen "terciam partem molendini de Vinnberga", AA(P)1
1227 Petronella vrouwe van Herlaer oorkondigd dat de abdij van postel vrijgesteld word van tol betalingen binnen de gebieden van jurisdictie van de vrouwe van Herlaer.
1232 Eindhoven krijgt stadsrechten en marktrechten van Hertog Hendrik I
1243 Theodericus (Dirk) van Herlaer, heer van Herlaer Herlaer (en zijn broer Godevart) in 1243 en 1246, o.m. in een charter van de abdij van Berne.
1268 Engelbert van Henburg, aartsdiaken van Luik, als scheidsman gekozen in het geschil tussen de abdij Echternach en Gerard van Hoegaarden (rector ecclesie de Waderlo), kanunnik van St.-Maarten te Luik, treft een schikking tussen deze partijen met betrekking tot de tienden en andere inkomsten, alsmede de te dragen lasten en verplichtingen van de kerk van Waalre ("in dicta parrochia de Waderlo et villis ad eandem parrochiam pertinentibus.")
1269 Arnoud, abt van Echternach, bepaalt onder meer dat door zijn opvolgers jaarlijks vijf pond Triers uit de tienden van Waalre, Eersel en Wederde(=Valkenswaard) aan de monniken van Echternach zal worden uitgekeerd ter verbetering van hun verzorging in refter en ziekenzaal, 20 schelling Triers uit de tiende van Gemert aan de "custos" van de abdij om dag en nacht een lamp te laten branden voor het Maria-altaar in de crypte, en 10 schelling Triers en 16 penningKeuls voor het jaargetijde van Herman, vroeger "camerarius" van de abdij.
1276 Ridder Diederik van Herlaar, magister Andreas, proost van Kaiserswert, is en schout en schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat de zonen van Hendrik van Waalre afstand gedaan hebben van al hun aanspraken op het ambt van meier van de hof van Waalre ten behoeve van de abdij Echternach. ("in parrochia de Waderlo dicta de Rode")
1281 Vermelding Theodericus (Dirck) en zijn zoon Art.
1282 Dispuut abdij van Echternach met ridder Theodericus heer van Herlaer over de verdeling van de lagere en hogere jurisdictie in Waderle et ei attinentibus.
1292 Vermelding Willelmus de Wedert door de schepenen van Eindhoven.
1296 Vermelding Art (Arnout van Herlaer).
1299 Vermelding Borkel ("ecclesia predicta quasdam décimas novaiium de Borkel")

1300 - 1400
1305 Vermelding Diederick van Herlaer, zoon van Art.
1306 Gerard van Loon en zijn vrouw Aleid (dochter van Theodericus van Herlaer na het vermoedelijk overlijden van haar neef(-je) Diederick)
1311 Vermelding Gobbe van Dommelen als Schepen van Eersel.
1314 Gerard van Loon verkoopt de Heerlijkheid Herlaer en daarmee aannemelijk de voogdij van de kloosterrechten van Echternach in Waalre en Valkenswaard aan Gerard I van Horne. Gerard en Aleyt verkochten op 30 maart 1314 het goedt van Herlaer aan Heer Geraert van Hoerne, van Altena ende van Paruweys.
1315 Gerard van Hoerne doet in 1315 leenverhef te Brussel voor de bisschop van Luik, van de heerlijkheid, de hoge en lage justitie van de huizen van Herlaer en Outherlaer (dit zal in Sint Michielsgestel zijn) met de daarbij behorende domeinen? (villis) of misschien toch dorpen?
1321 Gerard van Horne erkent dat hij het recht op enige dienstbaren in leen (feodum in Werde) had gekregen van de abdij van Echternach. Vermelding van Johanne, Priester van Rijt investito ecclesie de Wirt.
1323 Dirk van Horne, een zoon uit het huwelijk van de heer van Horne en Vorsel met Aleid de dochter van de heer van Herlaer, maakt aanspraak op de titel van heer van Herlaer d.m.v. leenverhef aan het prinsbisdom Luik te Nijmegen.
1324 Gerard van Vorslaer doet leenverhef van herlaer aan het prinsbisdom van Luik
1325 Gerard van horne doet leenverhef van Herlaer aan het prinsbisdom Luik te Brussel
1325 Vermelding Arnt Stamelard van Wedert, manne ons liefs heren des abds van Epternacken
1326 Uitgiftebrief Echternach verkoop van de gemeijnt te aan de bewoners van onsen dorpen van Waerle ende van Wedert. binnen de parochien van Waderle ende van Wedert.
1331 Vermelding “apud vennenberghe”, AA(P)VI
1331 Uitgifte brief Hertog Jan III van Brabant grens tussen Hertogdom Borkel en Echternach.
1333 Irmgard van Kleef, Weduwe van Gerard I van Horne, Vrouwe van Kranenburg en Herlaar 1333-1357
1336 Volledige overdracht Hertog Jan III van Brabant “t ghemael van der molen van Vennenberghe, die van Wederde.” Aan de abdij van Postel.
1340 Cijnsboek van de Hertog van Brabant met diverse vermelding van Wedert o.a. “De Tafel van de Heilige Geest van Wedert”, Coppen, genaamd Bierman van Wedert, Henricus Neve, voor de Heilige Geest (Sancto Spiritum) van Wedert, Henricus van Westerhoven woonachtig in Wederle, Marcilius van der Haghen van Wedert, van het erfgoed van zijn vader, Theodericus van der Hagen (de Dumo) van Wedert, van het erfgoed van zijn vader.
1343 Jhan de Moleneer van Venberghen draagt voor Schepenen van Waalre en Valkenswaard al zijn bezittingen over aan de abdij van Postel. Vermelding Wouter Godevaerts soen was van Ghinhoeven.
1348 Uitbraak Pest 1/3 bevolking overleefd deze epedimie niet
1351 Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Lijsbet Gintaes Gromeloesdochter aan Gherit Janszoen van Wedel van een halve mud erfpacht uit een huis en hof te Waalre.
1355 Dood Hertog Jan III van Brabant
1357 Dirk van Horne (1320-1378), Heer van Perwijs en Herlaar 1357-1380
1358 Vermelding Arnoldus filius quondam Udemanni de Wedart en domino Marcelio, perpetuo vicario de Waderlo et de Wedart
1368 Dirk van Horne verkoopt de heerlijkheid aan Hendrik van Cuijk, ook heer van Vorsel, Brecht en Eekeren..
1368 Leenverhef Hendrik van Cuijk van de dorpen Waderle en Aelst voor het prisbisdom Luik
1368 Vermelding der voechden te Wadert ende te Wedert van den ABT VAN ACHTERNAKEN
1368 Vermelding miins heren te Wedert ende te Wedert en den rechte ende die herlicheijt tusschen min heer ende DEN HEER VAN PERWEIS
1369 Vermelding HENNEKEN WAGHEMAN die voegheleer van Postel ende siin gheselle van valcstricken ghevangen
1370 Uitgiftebrief Johanna van Brabant banmolen Venbergsche watermolen voor de inwoners van Someren en Lierop.
1371 Vermelding Johannes van Neynsel pastoor (INVESTITUS) van de kerken van Waalre en Valkenswaard
1371 Jan van Cuyk. (Na het overlijden van Hendrik van Cuyk tijdens de slag bij Baesweiler op 22 Augustus).
1372 Jan de Bearlaer (getrouwd met de weduwe van Hendrik van Cuijk) doet leenverhef voor de prinsbisdom Luik van de dorpen Waderle en Aelst
1374 Personentelling: "Dit es 't ghetal van den menschen wonechtech ende geseten binnen den palen van Brabant buten ende binnen steden, edele ende onedele, vrij ende onvrij, vergadert omtrint Alreheyleghemesse in 't jaer van LXXIIII, die mechtech sijn te gelden drij jaer lanc respective 1,2, ende 4 motoen om te vergeldene die grote scade van den stryde van Baeswilre, van welck getal 't derdedeel sal gelden 4 motoenen, 't derdendeel 2 motoenen ende 't derdedeel 1 motoen." (Waderle, Wedert ende Aelst: 133 persone, Dommellen: 20, Westerhoven: 20)
1377 Jan van Cuijk zoon van wijle hendrik van Cuijk doet leenverhef voor het prinsbisdom van Luik van de dorpen Waderen, Wedert en Aelst.
1383 Lambertus Kathelinen van den Groten Acker t.b.v. Lucas van den Kelre, huis c.a. en DIE GROETACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENS CLOET
1383 Vermelding heer Mercellis van Eyndoven, vicarius van Waderle
1384 Uitgifte brief Heer Jan van Cuijk met vermelding Dingbank, schepenen en Loondermolen als dwangmolen voor de inwoners van de dorpen van Waalre ende Wedert ende Aalst.
1386 Vermelding Jan van Wedert
1390 drie mud rog en twee mud gerst in Waalre, van Gerard die Clerck van Heze en de molen te Kerspe (= Keersop), met visscherij en beemden, van Udeman zoon van Aernt Udemanssoen, en later van Joffrouw Liesbeth, de dochter van Peter Udemansz.
1390 Leenverhef Jan van Cuijk voor het prinsbisdom van Luik van de dorpen Waderen, Wedert en Aelst.
1391 Vermelding heer Jan van Neynsel, priester, investiet der kerken van Waderle en Wedert
1392 Vermelding Investilus Walter Meelmann van Waalre en Wedert
1393 Vermelding Johannes van Neynsel pastoor (INVESTITUS) van de kerken van Waalre en Valkenswaard
1394 Voor de schepenbank van Oerle getuigen Willem van Laervenne, Jan Bruynic, Jan die Keteleer, Jans mersmans en Elyeas Eelmans inzake de Venbergsche molen en de abdij van Postel
1394 Lucas van den Kelre laat na aan Nycholaus zoon van wijlen Hubertus van Ghemert zoon van wijlen Johannes Zweveldensoen, een huis c.a. en een akker gend. DIE GROETACKER in WEDART, een akker gend. DIE HILLENACKER, een akker gend. DEN BERGHACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENSCLOET
1397 Vermelding van de kerken van Waderlo en Wedert "ecclesiarum de Waderlo et Wedert adinvicem dependentium"
1398 Vermelding des heren luden van Hoghestraten, van Wadelre ende van Weert en der ondaet die si HENRIC VAN RANST aldaer gedaen hebben aen sinen goede den boede gegeven

1400 - 1500
1400 Vermelding rogland dat witvenne
1402 Vermelding die hostat op nuwelijnt gelegen in die brake
1403 Akte van attestatie van leenmannen van de hertogin van Brabant over een onderzoek van de schout van Waalre, Valkenswaard en Aalst naar de gehuchten Langeschoot en Beerwinkel onder Waalre en Valkenswaard in verband met de cijnsheffing,
1404 Leenverhef Jan van Cuijk voor het prinsbisdom van Luik van de dorpen Waderen, Wedert en Aelst.
1404 Vermelding Jan Hendrik van Cuijk als heer van Valkenswaard.
1407 Vermelding die dolegge beempt in die rijt
1409 Akte van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Diederic Kyevitssoen aan Goesswin Ploechmans van een erfpacht van een mud rogge op een perceel in de Mere te Waalre, 1413 met retroakte uit 1409
1411 Op 14 november vermelding Henrich van Ranst heer van Kessel en Overhage leen van de rechten (dominium) van de abdij van Echternach in Waderle en Wedart
1412 Akte van sauvegarde door Antoon, hertog van Brabant, voor de abt en conventuelen van Echternach, met daarin opgenomen de plicht voor degenen die goederen te leen te houden van de abdij hun verplichtingen na te komen.
1412 Op 12 juli de schepenen van Waderle ende van Wedart naar aanleiding van ene open brief van de abdij van Echternach betreffende de rechten in leen gedragen aan Heer Hendrik van Ranst.
1412 Op 26 oktober vermelding voor de schepenen van 's-Hertogenbosch Henrico de Ranst, villis de Waderle et de Wedert
1412 Op 12 december leenverhef Jan van Cuijk voor het prinsbisdom van Luik van de dorpen Waderen, Wedert en Aelst.
1413 Akte van sauvegarde door Antoon, hertog van Brabant, voor de inwoners van Waalre en Valkenswaard voor de duur van het proces over de heerlijkheid tussen de heer van Hoogstraten en de abt van Echternach.
1413 Vermelding Parochia de Wedert, par. de Wedert in loco dicta nulende
1413 Vermelding lant dat berchvenne, land dat biesvelt, beembt geheyten dat elschot, goyart van ghinhoeven, in dat loebroec, den scueracker
1413 Vermelding Goyart van Ghinhoeven
1414 Vermelding malpaye aen die dommel
1414 Vermelding dat die HEER VAN HOOCHSTRATEN tot WADERLE mitter clocken inde rheerlicheit van Waderle geset was biden amptlieden des BISCOPPEN VAN LUDIC
1416 Vermelding 't goed ter rijt en een beempt geheyten die brant
1417 Vermelding dat cloetken naest den huijsacker
1418 Vermelding de laethoeff
1419 Stukken betreffende een geschil tussen de inwoners van Aalst enerzijds en die van Waalre en Valkenswaard anderzijds over het gebruik van hun gemeynt.
1420 Jan Wouterszn. Oerlcmans en Wouter Willemzn. Oerlemans, schepenen van Wuderle en VVedert, (Waalre en Valkenswaard n.1.) verklaren aan huune medeschepenen, dat Vranck den Leeuw voor hen getuigd heeft, dat. Wouter van Berem een cijns van veertien loopen rogge geldende heeft op het Broechuis, dat vroeger aan Jordaen van Hokelem toebehoorde. Hierover waren als schepenen Gijsbrecht van Ginhoven, Henric Hoghaerts, Godevaert Goeswijns, Mercelis van Dommelen en Arnt Udemans.
1421 Vidimus van Arnt van Straten, gardiaan van de orde der Franciscanen te ‘s-Hertogenbosch van een akte van Arnoud, abt van Echternach uit 1326, waarbij deze de gemeynt verkoopt aan de inwoners van Waalre en Valkenswaard tegen een som ineens en een jaarlijkse cijns van 1 penning per ploeger, 1421, authentiek afschrift,1446
1423 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Arnt, zoon van Reyner Haengreef aan Janne Claus Schuebelerszoen van een half mud erfpacht uit een huis en erf, genaamd de Diergaten onder Waalre.
1425 Vermelding Vicaris van de parochiekerk in Waalre ende Wedert Theodoricus Keymt of Kyevit en rector Lucas van Eyck magister en servitor aan het hof van de hertog van Brabant.
1425 Vermelding messure de Wedert en der maten van Wedert
1425 Vermelding afterhove en die hagheacker aen die waterlaet
1426 Akte voorzien met een zegel van de Schepenen van Waalre en Valkenswaard in het archief van de abdij van Postel inzake de Venbergsche watermolen.
1427 Vermelding van de Schepenbank van Waalre en Valkenswaard
1427 Akte van verklaring, verleden voor schepenen Gijsbrecht van Ginhoven / Henrik Hogaarts / Godevaart Goeswijns / Mercelis van Dommelen / Arnt Udemans, door Jan Wouterszn Oerlemans en Wouter Willemzn Oerlemans, schepenen van Waalre en Valkenswaard,aan hun medeschepenen, dat Frank die Leeuw voor hen getuigd heeft, dat Wouter van Berem cijns van 14 lopen rogge heeft op Broekhuis, dat vroeger aan Jordaan van Hokelem toebehoorde
1430 Vermelding dat nederroedt aen gheen roedt
1432 Vermelding venbergen
1433 Vermelding de helft van de hoeve geheten ghinhove
1434 Jan van Horne heer van Valkenswaard namens hem: Aert van Gheyssen
1436 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Commarus Arntszoen van Eijcke aan de tafel van de H. Geest te Waalre van een erfpacht van een half mud rogge uit een huis en erf onder Loon
1436 Leenverhef Jan van Berlaer voor het prinsbisdom van Luik van de dorpen Waderen, Wedert en Aelst.
1437 Huizentelling Valkenswaard (110), Waalre (87, 20 arm), Aalst (54, 18 arm) en Dommelen (48, 12 arm)
1441 Beide heerlijkheden (Waalre, Valkenswaard en Aalst) voor het eerst verheven voor het Brabantse leenhof. Hiermee werden de heerlijkheden Brabantse lenen met de Brabantse Hertogen als leenheer.
1441 Vermelding Walter Regis vicaris van Waalre en Valkenswaard
1441 Vermelding zaelberch, zeelberch
1443 Vermelding Heer Herbert Cappelaen te Wedert
1443 Vermelding landt der kuijkckenshof
1445 Vermelding een geloect met huysen erop, op nuwelender acker, Wedert, die schijthornic nuleijnde, geloect en huijs de zeelberchs
1446 Vermelding die vorstecker gelegen aen ene toelwech op nulant, de grote acker op nulant en een stuck lants geheijten den begijnacker,aen de waterlaet
1446 Vermelding kerk in boekhouding van de schepenen van Valkenswaard. Vermelding Kerkmeesters Jan Bruyninncx en Simon moens
1447 Jan van Horne overlijdt en wordt opgevolgd door Hendrik van Horne
1447 Vermelding die nuwelende aen die brake, den bercmans beemt, den ackerbeempt, den bertramsbeempt, dat vorst elschot, die eussel, de quod manso dicta gynhoven, een acker geheyten gonnekenslaer, een ecker geheijte die hilmack, dat houtgeloect, den eftersten huijsacker, den vorsten huijsacker, bij den venacker, gelegen op loeneracker, die venacker by den vorsten huijsacker, die vloet, dat weertken den bercmans beempt
1450 Jan, zoon van Jan Shogen, schepen van Waalre en Valkenswaard, vestigt voor schepenen van die dorpen ten behoeve van Jan Gosewijns Ploegmans een cijns van een mnd rogge op een land, geheeten Dangelen, gelegen in de parochie van Waalre, — waarover als schepenen waren Lambrecht Meeus, Jan Bminincx, Bombont Celen enz.
1450 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Lambrecht van Bruhuze aan Jan Scampers en zijn vrouw Ida van een erfpacht van een mud rogge uit een huis en erf te Waalre,
1451 Aert van den Dijck, natnnrlgke zoon van Aert van den Dijck en zijne kinderen Jan, Mechteld en Lncie dragen over voor schepenen van Eersel aan Jan van den Porte, pastoor te Str^'p, het derde deel van eene w^er met land, gelegen tosschen Bergeijk en Westerhoven ter plaatse genaamd Borkel, — waarover als schepenen waren Wonter zoon van Louis Bouwen Peters Boijenszn, Henric Mertens, Sijmon Boeis enz.
1452 Uitgifte brief Phillips de Goede grenzen tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft
1453 Akte van bevestiging door Philips, hertog van Bourgondië van een akkoord tussen Bergeijk, Westerhoven en Achel enerzijds en Waalre en Valkenswaard anderzijds, waarbij een stuk heide wordt verdeeld, dat zich uitstrekt tussen Cattenrijtvoort, Uylberch, Stroeperberch en Tongelreep, afschrift 17e eeuw.
1454 Akte van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Jan Scampartssoen aan Gyntaes Henrixsoen van een erfpacht van 8 lopens rogge uit een huis en erf te Waalre uit een erf genaamd de Veltbrake en uit een beemd.
1457 Vermelding Der parochien van Waderle ende Wedert
1457 Vermelding den baersbeempt gelegen aenden dommelschen dijc en de Kerckewech
1458 Hendrik van Horne. Namens hem o.a. Maria van Schoonvorst.
1459 Vermelding aartsdiaken van kempenland een Altare beate Marie et Katharina in Wedert.
1463 Akten van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Maria Jan 's Bernersdochter aan de kerkfabriek en de tafel van de H. Geest van Waalre van een perceel grond genaamd de Vrancenhof te Waalre
1464 Huizentelling Valkenswaard (135), Waalre (104), Aalst (60) en Dommelen (52)
1464 Uitgifte brief Philips de Goede hertog van Bourgondie, grenzen van Dommelen. (de gemeynte van Waelderen ende Weerde).
1464 Akte waarbij Philips, hertog van Bourgondië de inwoners van Waalre en Valkenswaard bevestigt in het gebruik van de Oedekens Dungen onder Blaarthem tegen een jaarlijkse cijns van 20 schellingen.
1464 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Peter Tollinxsoen aan Jan Jan Knijffssoen van een erfpacht van 1 mud rogge uit een huis en erf te Waalre en uit een beemd genaamd de Wildenberch,
1471 Akte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard, waarin de schout, een schepen en een aantal gegoeden aangeven van welke percelen onder Valkenswaard de tienden toebehoren aan meester Goyaart van Eyck.
1471 Akte opgemaakt voor Herbertus de Boert, vicaris in Waalre en Valkenswaard door Nicolaus de Dumo waarin hij enkele renten vermaakt aan de kerkfabriek en de Tafel van de H. Geest van Waalre.
1472 Huizentelling Valkenswaard (135), Waalre (104), Aalst (50) en Dommelen (35)
1480 Huizentelling Valkenswaard (131, 108 getaxeerd), Waalre (94, 76 getaxeerd), Aalst (59, 48 getaxeerd) en Dommelen (54, 44 getaxeerd
1480 Vermelding newelant, Baustgrave en een heijtvelt achter in de art van wedert (A0202-11/12) en den kerckwech neven t hagelkruis gaende (R(A)6-1v)
1480 Vermelding een stuck erfs geheijten t hopvelt, gelegen achter die hulten R(A)6-3
1481 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Jan Knijfssoen aan Willem, zoon van Henric Hogart Smeetssoen van een erfpacht van 1 mud rogge uit twee percelen onder Waalre,
1481 De Valkenswaardse priester Alarden Symen Bierens geeft tot behoef des cloesters ende convents van Dommelen, eene beempt tot Wedert aen die Dommel
1483 Elisabeth van Horne oudste dochter van Hendrik overleden op 18 mei.
1483 Akte van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Jan Knijffssoen aan de Tafel van H. Geest te Waalre van een erfpacht van 1 malder en een halve mud mud rogge uit een stuk land genaamd de Nokerneynshof te Waalre.
1488 Vermelding die tonghereep
1488 Vermelding den loevens hoff, aen die reijnkens ijnde, de vaggevoirt (beemd)
1489 Akte van executoriale verkoping voor schepenen van Waalre en Valkenswaard krachtens een vonnis op verzoek van Ghijsbrecht, zoon van Ghijsbrecht Ghijsbrecht Blaerthomssoen gewezen tegen Gherit Peterssoen van Loen over een achterstallige erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks uit een huis en erfen uit een stuk land genaamd de Mortelstreep, beiden te Waalre.
1491 Vermelding den dijckacker
1492 Vermelding nuwelaet, den nuwelaetsacker
1492 Vermelding in pastoria de nuweleijnde, Wedart
1496 Huizentelling Valkenswaard (118), Waalre (85), Aalst (57) en Dommelen (45)
1497 Vermelding een huijs metten hout daer omstaende geheijten den berchven
1499 Vermelding Den Hatenhof, gelegen 1 eijnde aen die cromstraet

Na 1500:
1500 Akte van overdracht, verleden voor Dirk die Pueijter, Dirk van den Wildenberch, Alaert Janszn, Adriaan Gobben en anderen, schepenen van Waalre en Valkenswaard door Hoghaert Plochmans aan Jan van Halen, priester, ten behoeve van klooster bij Eindhoven, van erfpacht groot 1 mud rogge uit land "De Rijt" in Waalre
1502 Akte van overdracht, verleden voor Dirk van den Wildenberch, Hogaert Janszn, Adriaan Gobben en anderen, schepenen van Waalre en Valkenswaard, door Jan Doderts van der Bijesenrijt aan Jan, zoon Henrik Goedens, van erfpacht groot 1 mud rogge, gaande uit landen in Waalre
1514 Elisabeth van Horne en Jan bastaard van Rotselaar. Namens hen (ook van Perwez, Walem en Duffel).
1520 Vermelding Valkenswaard in het Cijnsboek van Echternach: Waderlo van smalen Zehend Wedert, Weerd van gront zynsz, Weerd usz dem halven zehend zu gemeyne(n) iare(n)xlv mud da va(n) gifft ma(n) dem vicario vor die novalien ij mud en wyncop Weert
1526 Huizentelling Valkenswaard (124 huizen, 620 inwoners geschat) en Dommelen (53 huizen, 337 inwoners)
Tags: , ,

0 reacties

Leave a Reply